UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuws

Dick Kok uit Leeuwarden wint Ferwerderadiel Biljart Toernooi

5e Editie biljarttoernooi libre te Marrum.

Afgelopen zaterdag 27 januari vonden de finales plaats van het Open Kampioenschap van Ferwerderadiel. In de hoogste categorie was het uiteindelijk Dick Kok uit Leeuwarden, die zich de algemeen kampioen van 2018 mag noemen.

Lees meer...

Wat doet het Agrarisch Collectief Waadrâne?

Vond u afgelopen zomer die bloemen ook zo mooi die op of rond sommige akkers in onze omgeving groeiden? Deze bloemrijke akkerranden zijn mogelijk dankzij het Agrarisch Collectief Waadrâne. Deze organisatie stuurde een uitgebreid verslag in van al haar activiteiten. Klik hier om het verslag te openen.

Lees meer...

NOS docht ferslach fan ferhalenjûn by Herberg Godot

NOS kaam del op 2018ferhalen yn Marrum 

De NOS kaam ôfrune freed by Herberg Godot del om ferslach te dwaan fan de jûn fol sterke ferhalen en kroechferhalen út en oer Marrum en Marrumers dy't as ûnderdiel fan 2018Ferhalen, de manifestaasje wêrfoar freedtejûn oeral yn Fryslân de doaren iepen giene oan it begjin fan Leeuwarden-Fryslân 2018, Kulturele Haadstêd fan Europa. De jûn wurde hâlden by Herberg Godot yn Marrum. De jûn wurde goed besocht, 20 Marrumers wiene fan 'e partij. 

Klik op de link foar it artikel fan 'e NOS: www.nos.nl/artikel/2214006-leeuwarden-culturele-hoofdstad-voor-heel-het-noorden.html

 

Ferhalenjûn by Herberg Godot wie in sukses

2018ferhalen yn Marrum wie in sukses 

 Dit wykein set de Kulturele Haadsted útein. Marrum wie ôfrûne freed derby mei in jûn fol sterke ferhalen en kroechferhalen út en oer Marrum en Marrumers. De jûn wurde hâlden by Herberg Godot yn Marrum. De jûn wurde goed besocht, 20 Marrumers wiene fan 'e partij. 
 
Ferhalen ut Marrum
Der wiene ferhalen oer de Kening fan 'e Greide (skries=grutto), oer Marrumers en oer de famylje Regnerus die't in ieuw lyn ferhúzje soene, mar dat rûn oars. Wolle jim mear witte? Dit krijt fêst in ferfolch.
 
Stikel
Famylje fan Stikel kaam der juster noch achter dat hun omke neamt waard op ús webside, en sy wiene benijd welke ferhalen oer him noch de rûnte gean. Spontaan waard troch de hear Walda in âld stikje ut it sportbled ophelje. De ferhaalkeunsten fan Gerrit Steen koene us noch steeds boeie en de fuotbalklean fan doe wiene in stik minder moai dan de ‘outfit’ fan VV Marrum fan no. 
 
Sels de NOS wie foar in foto nei Marrum utflein. Herberg Godot, tank foar de gastfrijheid en eltsenien dy’t erby wie. 
It wie moai... 
 

Wie is de prijswinnaar voor de kerstboomverloting?

Er heeft zich nog geen prijswinnaar uit Ferwerderadiel gemeld voor de kerstboomverloting. Voor de zekerheid stuur ik jullie nog even de uitslag van Ferwerderadiel. Mogelijk weten jullie een manier om de prijswinnaars attent te maken op de uitslag. 1e prijs groen 461 2e prijs wit 169 3e prijs groen 105 De prijsuitreiking is woensdag om 16.00 uur in het gemeentehuis van Ferwert.

Driedaags Ferwerderadiel biljarttoernooi in Marrum

Op donderdag 25 januari start het driedaagse Ferwerderadiel Biljart Toernooi (FBT). Tijdens deze dagen wordt het dorpshuis van Marrum omgetoverd voor een toernooi dat zijn vijfde editie kent. Het deelnemersveld bestaat uit 84 mannen en vrouwen.
De winnaars worden op zaterdag 27 januari om circa 16.00 gehuldigd in het dorpshuis van Marrum.

Wanneer: 25-27 januari 2018
Waar: Dorpshuis de Nije Tille in Marrum, Ringweg 21.
Tijden: donderdagmiddag- en avond, vrijdagmiddag en -avond en zaterdag vanaf 09.30 

Geeske Folkertsma Borger

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 januari 2018 stond het verhaal van Geeske Folkertsma-Borger die  in 1956 in Marrum werd geboren. Ze was het tiende kind van Antje en Hendrik Borger. Na haar volgden nog vier kinderen. Zelf trouwde ze jong en kreeg vier kinderen. Een hoofdstuk uit Een huis vol van Anita Terpstra vertelt haar verhaal. https://www.lc.nl/friesland/Verhalen-over-grote-gezinnen-22836670.html

2018 ferhalen? Marrum is derby!

Op freed 26 jannewaris is de âlde Beukerskoalle fan Marrum iepen foar sterke ferhalen en kroechferhalen. Tsjintwurdich is yn ‘e eardere beukerskoalle in herberch fêstige. Dus kom en sko gesellich oan tusken 19 en 22 oere, foar in ferhaal oan  ‘e bar of stamtafel fan Herberg Godot (Kerkpad 10, Marrum).

Sterke ferhalen
Wit jim noch fan…. Sjeik Kees, Jan Duveltsje, Thys Par, Oane Gruuske of Stikel?

Lees meer...

De Pannekoektrein genomineerd voor ondernemersverkiezing

Bij de ondernemers- en sportverkiezing van RTV NOF is De Pannekoektrein uit Marrum genomineerd in de categorie startende ondernemingen. De Pannekoektrein neemt het daarbij op tegen de Molkerij uit Damwâld en lifestylewinkel Buitengewoon Mooi uit Kollum. Stemmen, ook in de andere categorieën, kan op de website van RTV NOF.