header-foto8.png

Nieuws

Bus stopt niet meer in het dorp; Overleg met dorpen over inzet vrijkomende dienstregelingsuren komt er niet

Sinds 22 juli zijn de haltes in het dorp opgeheven en stoppen de bussen alleen nog bij de provinciale weg. Bij die halte, de buslus, is een extra bushokje gekomen, een nieuwe fietsenstalling en drie parkeerplaatsen.

Het is allemaal nog niet zoals was afgesproken: het ene bushokje zou de ingang aan de rechterkant krijgen en de andere links. Bij de parkeerplaatsen stonden borden dat het kiss&ride-plaatsen zijn, terwijl toegezegd was dat gewoon parkeren er ook toegestaan zou zijn. Die borden zijn inmiddels verwijderd. De parkeerplaatsen zijn nog niet legaal bereikbaar omdat er bij de buslus nog een verbodsbord staat voor auto’s om in te rijden. Vooraf heeft dorpsbelang de provincie hier wel op gewezen en je zou mogen verwachten dat ambtenaren dat zelf ook wel hebben gezien. Geldt er misschien een bepaalde procedure voor het verwijderen van het verkeersbord, die veel tijd neemt? Wij weten het niet. Als het goed is, komt er verder nog een extra lichtpunt bij de fietsenstalling.

Wat er niet komt is overleg met de dorpen over hoe de bespaarde dienstregelingsuren weer worden ingezet. Provinciale Staten (PS) hadden een motie aangenomen om de vrijvallende uren in te zetten voor het flankerend openbaar vervoer in de gebieden waarin het experiment uitgevoerd wordt. PS dachten daarbij aan bereikbaarheid van de haltes en dan wel rechtstreeks van het dorp naar een eindbestemming in de omgeving. De precieze vorm had de provincie in goed overleg met o.a. de dorpen vorm moeten geven, zo geeft de motie duidelijk aan. Dorpsbelang heeft herhaaldelijk gevraagd aan de provincie om dit overleg op te starten. De provincie liet uiteindelijk weten dat Arriva de vrijkomende uren gebruikt voor de invoering van een nieuwe buslijn 166 tussen Leeuwarden en Holwerd Veerdam, die aansluit op de nieuwe sneldiensten van rederij Wagenborgen tussen Holwerd en Ameland. Alsof de inwoners van het gebied daar wat aan hebben: een bus die alleen in Holwerd en op de pier stopt...

De handelwijze van de provincie past helemaal in het patroon dat sinds het begin van het ‘overleg’ over het strekken van buslijn 54 zichtbaar is: zoals Arriva en de provincie het bedacht hebben, moet het doorgaan. Feiten die niet kloppen en een gebrekkige onderbouwing, dat maakt niet uit, alles staat in dienst van dat doel. Illustratief en stuitend is hoe er met Burdaard is omgegaan. Provinciale Staten toonde zich gevoelig voor het pleidooi van dorpsbelang Burdaard dat bus 51 ook Burdaard aan zou doen. PS nam statenbreed een motie aan met de suggestie om het dorp aan te doen met de lijnbus als dat leidt tot substantieel meer gebruik van het OV (minimaal plus 20%). Die 20% stijging van reizigers uit Burdaard was ruimschoots te verwachten, maar de ambtenaren konden daar mooi aan voorbijgaan door de motie zo uit te leggen dat er op de hele lijn 20% meer reizigers, 50.000 op jaarbasis, zouden moeten zijn. Het is volstrekt irreëel dat een dorp met de omvang van Burdaard voor zoveel extra reizigers zou kunnen zorgen. Zo hadden PS het natuurlijk ook niet bedoeld.

Was dit alles aanleiding voor Provinciale Staten om het onderwerp nog eens op de agenda te zetten en de gedeputeerde ter verantwoording te roepen? Nee, en ook het feit dat de doelstelling van extra reizigers opeens niet meer geldt, terwijl gedeputeerde Kramer dit zelfs na de bekendmaking van het besluit nog in de media roeptoeterde, laat de statenleden, in ieder geval die van de coalitiepartijen, blijkbaar koud. Terwijl gedurende het hele voorbereidingstraject aan statenleden en anderen is voorgehouden dat de bedoeling van het experiment vooral was om extra reizigers te trekken. Het bestuur van Doarpbelang Marrum-Westernijtsjerk vindt de hele gang van zaken ontluisterend en voorspelt dat ook als het aantal reizigers zal dalen (doelstelling is dat het minimaal gelijk blijft), het experiment niet zal worden teruggedraaid.
Meer over het onderwerp vindt u hier.

bushalte foto Douwe Wierstra

Foto boven: Douwe Wierstra

bushalte prov weg marrum