header-foto12.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Eerste overleg met Engie en Nijboer over megavergister

Bij het eerste overleg van het bestuur van dorpsbelang en het actiecomité met initiatiefnemers Engie en Klaas Nijboer van de vergister aan de Botniaweg bleven nog veel vragen onbeantwoord. Afgesproken is daarom om na drie weken een vervolgoverleg te hebben. 

Nijboer gaf een toelichting over de historie van het project, waarna medewerkers van Engie vertelden over het bedrijf en zijn ambities op het gebied van duurzame energie. De toelichting op de plannen voor de vergister aan de Botniaweg leidde tot veel vragen van de Marrumers, waarop tijdens het vervolggesprek teruggekomen zal worden.

Enkele punten van het plan:

  • jaarlijks wordt 100.000 ton mest en bijproducten vergist
  • de verhouding tussen mest en co-producten is 80-20
  • wat de mest betreft gaat het om runder- en varkensmest, waarvan een deel 'ingedikte' mest is doordat deze op de boerderij d.m.v. een mestscheider is gescheiden
  • de (runder?)mest komt uit Friesland en de kop van Flevoland
  • er wordt 12.000.000 kub (m3 )  biogas opgewekt dat wordt opgewerkt tot 7.900.000 m3 gas van aardgaskwaliteit
  • het restproduct digestaat wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie, waarvan de dikke fractie naar het buitenland zal worden geëxporteerd
  • de bouw is beoogd in het derde kwartaal van 2018 waarna de vergister een jaar later in gebruik kan worden genomen
  • aantal vrachtauto's maximaal 30 per dag, dus 60 vrachtbewegingen per dag, maar zal volgens Engie in de praktijk veel minder zijn omdat de vrachtauto's zowel heen als terug lading mee kunnen nemen
  • het plan is nog in ontwikkeling, bijv. wat voor soort luchtwasser gebruikt wordt (n.a.v. de problemen in Bemmel)
  • Botniaweg wordt tussen de installatie en de N357 verzwaard en verbreed

Volgens Engie zal er worden voldaan aan de voorwaarde uit de vergunning dat er geen geur waarneembaar zal zijn bij woningen. Anderzijds kunnen incidentele storingen niet worden uitgesloten.

Dorpsbelang en het actiecomité hebben hierover grote twijfels gezien de ervaringen elders en de uitlatingen van deskundigen, bijvoorbeeld tijdens de hoorzitting van Tytsjerksteradiel op 14 juni. Ook over andere aspecten van het plan en de locatie zijn de nodige vraagtekens en bezwaren geuit, maar vooralsnog konden de initiatiefnemers niet op andere gedachten worden gebracht zoals vooraf eigenlijk ook wel te verwachten was. Aangezien het huidige plan afwijkt van dat in 2011 zal daarvoor een zogenaamde milieuneutrale wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Dorpsbelang en het actiecomité hebben verder gepleit om te zien naar daar waar deze regio veel van is: zon en wind, in tegenstelling tot mest. Windturbines heeft Marrum al veel, en voor nieuwe zijn geen mogelijkheden en draagvlak. Daarom is het zinvol om in te zetten op zonne-energie en is het voorstel gedaan om gebouwen en/of terrein van Botniaweg te gebruiken voor zonnepanelen in plaats van voor een biovergister. Engie was bereid om dit te gaan verkennen.

Naar aanleiding van het overleg verscheen onderstaand artikel in de Leeuwarder Courant. Daarin staat dat in Bemmel, waar een vergelijkbare installatie is geplaatst, geregeld mensen met ademhalingsproblemen worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit klopt voor zover we weten echter niet, hoewel de vieze lucht daar wel tot fysieke klachten heeft geleid. In de emotie van het moment is de aan de journalist verschafte informatie mogelijk niet accuraat geweest, wat dorpsbelang betreurt. Ook op de berichtgeving in andere media is wel eens wat aan te merken en daarom wil Dorpsbelang er in ieder geval alles aan doen om in de berichten op marrumonline de feiten en argumenten correct weer te geven.

vergister LC 15 08 2017 800x692