AANZICht.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

ENGIE wil megavergister aan de Botniaweg

Energiebedrijf Engie is voornemens een co-vergistingsinstallatie voor de verwerking van 100.000 ton mest en bijprodukten per jaar aan de Botniaweg bij Marrum te vestigen. Het geproduceerde biogas zal op het terrein worden opgewerkt tot groen gas dat d.m.v. een aan te leggen leiding in het aardgasnet wordt ingevoerd. Het restproduct, het zogenoemde digestaat, iets minder dan 100.000 ton, zal weer moeten worden afgevoerd. Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk is met de omwonenden erg bezorgd over de plannen vanwege de te verwachten overlast en wil hierbij meer informatie geven.

Wat de bezwaren tegen zo'n installatie betreft, gaat het met name om de geur, het grote aantal vrachtauto's, circa 25 per dag die heen en terug moeten, en veiligheid. Doarpsbelang en een groot aantal omwonenden binnen een straal van 450 meter rond het vergisterterrein hebben een brief aan Engie en de heer Klaas Nijboer, de eigenaar van het perceel Botniaweg 6, een brief gestuurd. De inhoud van de brief is als volgt:

"Geachte heren Pessers en Nijboer,

Vanuit diverse bronnen hebben we inmiddels kennis gekregen van uw plannen om een co-vergistingsinstallatie voor de productie van groen gas te realiseren aan de Botniaweg 6 te Marrum. Wij, omwonenden binnen 450 meter van het perceel Botniaweg 6 en het bestuur van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk, zijn daarover zeer verontrust. Daarom sturen we deze brief aan u, de heer Pessers, als directeur van Groen Gas Marrum BV en aan u, de heer Nijboer, als eigenaar van het perceel kadastraal Marrum C258.

Voor de locatie Botniaweg zijn in 2011 vergunningen verleend. De huidige plannen wijken af van de plannen van destijds o.a. omdat nu het plan is om het biogas op te werken tot groen gas. Mogelijk wilt u de huidige plannen als milieuneutrale wijzigingen gaan aanmerken. Destijds werd er zowel door de vergunningaanvrager als de –verleners van uitgegaan dat er geen geuroverlast zou zijn, wat beredeneerd werd met een beschrijving van het bedrijfsproces. In de milieuvergunning van 14 april 2011 staat dan ook als voorschrift “Ter plaatse van geurgevoelige objecten mag geen geur afkomstig van de inrichting waarneembaar zijn.” In een gesprek met de wethouder en twee ambtenaren is bevestigd dat de bepalingen van deze milieuvergunning nog steeds gelden.

Helaas hebt u nog geen informatie over de huidige plannen aan ons als omwonenden en als vereniging van dorpsbelang gegeven. Wel hebben we begrepen dat het plan vergelijkbaar is met het plan dat Engie in Burgum wil realiseren en waarover op 14 juni een hoorzitting is gehouden en dat op 15 juni in de gemeenteraad aldaar aan de orde is geweest, welke informatie volledig terug te vinden is via de website van Tytsjerksteradiel. Wel werd bij die hoorzitting door u (dhr. Pessers) voor de locatie Marrum een iets andere verhouding tussen mest en bijproducten genoemd (80-20) dan voor Burgum beoogd werd. In een memo van 8 mei 2017 aan de raad van Tytsjerksteradiel staat een plattegrondje met zogenaamde geurcontouren. De ‘geurcirkel’ waar volgens het blijkbaar verrichte theoretische geuronderzoek in 2 procent van de tijd nog een licht onaangename geur kan worden waargenomen ligt op ca. 450 meter van de beoogde installatie. (Daarbij is rekening gehouden met de windrichtingen over het jaar, waardoor de cirkel niet precies rond is.)

Volgens Engie zou de groen-gasinstallatie in Bemmel, waarvan Engie één van eigenaren is, vergelijkbaar zijn, zij het een stuk kleiner, en zouden andere praktijksituaties in den lande waar overlast wordt ondervonden niet vergelijkbaar zijn. Daarom hebben we ook informatie over de installatie in Bemmel verzameld. Met betrekking tot deze installatie zijn zoals u bekend in juni grote problemen geweest wat betreft de geur. Uit rapportages van de toezichthouder van de Omgevingsdienst Regio Arnhem vanaf begin juni blijkt dat er diverse verschillende problemen zijn geconstateerd. Mogelijk hebben opstartproblemen een rol gespeeld en u zult ongetwijfeld alles in het werk stellen om de installatie in Bemmel, gezien de voorbeeldfunctie, de komende tijd zonder overlast te laten draaien. De situatie in Bemmel geeft echter wel een praktijksituatie, die wij zo niet kunnen rijmen met het theoretische geuronderzoek voor de installatie in Burgum en nog minder met de bepaling uit de milieuvergunning voor de Botniaweg dat er geen geur waarneembaar mag zijn bij geurgevoelige objecten (woningen).

Gezien het bovenstaande zijn wij zeer bezorgd en willen u vragen om uw plannen te heroverwegen en na te gaan of het wel verantwoord is om een dergelijke installatie op deze locatie neer te zetten, waarbij u ook de overige overlast van bijv. het vrachtverkeer en de veiligheidsrisico’s in ogenschouw neemt. Mocht u de plannen toch willen doorzetten dan verzoeken we u om ons aan te geven waarom u denkt dat het wel verantwoord is, en hoe het haalbaar is om geen geur(overlast) voor de omwonenden te veroorzaken en hoe u dat gaat garanderen. Het lijkt ons voor Engie van groot belang om (verdere) imagoschade te voorkomen.

Voorts verzoeken we u – indien u de plannen wilt doorzetten – om de infomarkt, waarvan we hebben vernomen dat u die wilt organiseren, niet alleen te houden voor de omwonenden maar voor iedereen uit Marrum en omgeving open te stellen aangezien uit de praktijksituatie van Bemmel blijkt dat er geurklachten niet beperkt blijven tot een cirkel van ca. 450 meter van de installatie.

Graag zien wij uw reactie op dit schrijven tegemoet."   


Waarom de omwonenden binnen 450 meter?  
 Dit is omdat zij, gezien de zogenaamde ‘geurcirkels’ waarvan bij het vergelijkbare plan in Burgum sprake is, het meest belanghebbend zijn en waarschijnlijk ook de meeste juridische mogelijkheden hebben. Daarom zijn zij in eerste instantie door dorpsbelang benaderd; met een aantal omwonenden waren eerder ook al contacten over de vergister. Maar het gaat natuurlijk alle inwoners aan, zoals ook wel uit de brief blijkt. Vanuit de omwonenden binnen de 450 meter (van de straten Botniaweg, Hoge Herenweg, Lage Herenweg en Westernijtsjerk) is een comité gevormd. 

Er is ook een brief aan B&W en de gemeenteraad gestuurd en donderdag 13 juli zullen twee omwonenden en een bestuurslid van dorpsbelang inspreken in de raadscommissievergadering. Na het versturen van deze brief kregen we echter bericht van de gemeente dat niet de gemeente maar de provincie het 'bevoegd gezag' is als het om deze vergister gaat. De omgevingsdienst FUMO had dit aan de gemeente laten weten. Dit terwijl een paar weken eerder in een gesprek van twee dorpsbelangbestuurders met wethouder Hijma en twee ambtenaren desgevraagd door een ambtenaar werd geantwoord dat de gemeente hier over ging! Een grote verrassing ook voor de gemeente zelf dus. Inmiddels is ook aan de leden van Provinciale Staten bericht gestuurd om aandacht te vragen voor de vergister. Wel gaat het inspreken in de raad door, want raadsleden hebben vaak ook contact met leden van provinciale staten. Bovendien gaat de gemeente wel over de aan te leggen gasleiding.

Ook andere mogelijkheden om actie te ondernemen worden onderzocht en voorbereid, want we moeten er natuurlijk sterk rekening mee houden dat ENGIE het plan gewoon wil doorzetten.

Gaat het dan enorm stinken?  Nee, dat weten we niet en beweren we ook niet. Maar dat er helemaal niets te ruiken is, zoals de milieuvergunning voorschrijft, dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk, gezien de informatie over geur die voor het vergelijkbare plan in Burgum is gegeven en gezien de ervaringen elders.

Wat kunt u als Marrumer doen?    Het comité van omwonenden zal verder nagaan welke acties mogelijk zijn en zullen u daarvoor mogelijk benaderen. Hebt u zelf suggesties of wilt u zich aanmelden om iets te doen? Neem dan alsjeblieft contact op met een bestuurslid van dorpsbelang of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook vragen kunnen bij ons worden gesteld. En bij de raadscommissievergadering van 13 juli is publiek welkom (aanvang 19.30 uur)!   

En die andere vergister dan, aan de Nieuweweg?   Daar is een monovergistingsinstallatie gepland voor verwerking van 36.000 ton mest (inclusief maximaal 5% co-producten), die eveneens groen gas gaat produceren. Laatst stond in de LC dat deze in het najaar zal worden gebouwd. Vorig jaar was de conclusie van een door de Marrumer Industrie Groep geraadpleegde advocaat dat die niet te keren was. Gezien de huidige kennis en ervaringen bijvoorbeeld rond de installatie in Bemmel vinden wij wel dat er alle reden is voor de gemeente om ook dit plan, dat wij eveneens onwenselijk vinden, opnieuw tegen het licht te houden en na te gaan of het wel realistisch is dat deze installatie amper overlast zal geven.

groengasgelderland800x275

Hierboven een afbeelding van de installatie van Groen Gas Gelderland in Bemmel, eigendom van ENGIE, Biogas Plus en nog een derde investeerder. Deze voorbeeldinstallatie van ENGIE heeft in juni voor veel stank in de omgeving gezorgd.

Nog een laatste toevoeging: Aanvankelijk was het plan voor de installatie aan de Botniaweg dat het biogas d.m.v. WKK-installaties in elektriciteit zou worden omgezet, of dat het biogas via een nieuw aan te leggen biogasleiding zou worden afgevoerd richting Leeuwarden en dit is in de milieuvergunning van 2011 vastgelegd. Bij een wijziging later in 2011, vastgelegd in een omgevingsvergunning, is overigens al wel sprake van de mogelijkheid van een "opwerkunit" en opwerking van biogas naar aardgaskwaliteit, maar daarin wordt ook gesteld dat de opwerkunit al een vergund recht is. Of dat laatste klopt is de vraag, maar het geeft wel aan hoe complex het is, zowel technisch als juridisch.