header-foto9.png

Nieuws

Aanpak N357 in 2015 en 2016

Inwoners van Marrum en omgeving, die gebruik maken van de provinciale weg N357, moeten in 2015 en 2016 voorbereid zijn op overlast, vertraging en sluipverkeer in verband met werkzaamheden aan deze weg. Het traject tussen Hallum en Holwerd zal dan worden aangepakt.

Het verleggen van kabels en leidingen in verband hiermee heeft eerder al plaatsgevonden.

aanpakN357bijMarrumC

Concreet voor Marrum betekent een en ander voor het jaar 2015 dat er bij de kruising met de Botniaweg een fietsoversteekplaats komt en een nieuw linksafvak met middengeleider. Dit zelfde geldt voor de kruising met de Stasjonswei/Westernijtsjerk. Uit de tekeningen op de website van de provincie blijkt dat deze fietsoversteekplaats aan de andere kant van het 'bosje', ter hoogte van de kerk van Westernijkerk komt. (Zie tweede afbeelding) Bij het kruispunt met de Hearrewei (verlengde van de Nijewei) worden middengeleiders aangebracht bij het linksafvak. Het werk vindt plaats van maart tot september 2015. Wanneer men precies ter hoogte van Marrum aan het werk is, is nog niet bekend. Het aanbestedingstraject loopt momenteel. In 2016 zullen er nog werkzaamheden aan de bermen en sloten en het fietspad plaatsvinden.

kruising-N357Stasjonswei-Westernijtsjerk1024x721

Hier een nadere toelichting van de plannen van de provincie met het traject tussen Hallum en Holwerd:

  • Verbreden van de weg en verbeteren markering: Tussen Hallum en Holwerd krijgt de rijbaan een nieuwe laag asfalt en nieuwe belijning die met slecht weer beter zichtbaar is. Ook wordt de weg aan beide kanten verbreed met betonverharding. Het doel hiervan is dat de auto niet meteen in de berm terechtkomt als de bestuurder over de kantstreep rijdt. Ook worden enkele bochten aangepast zodat ze vloeiender verlopen.
  • Aanpak bermen: Langs de betonverbreding worden de bermen verstevigd met groeistenen. Hierdoor kunnen er geen grote gaten meer langs de weg ontstaan.
  • Veiligere fietsoversteekplaatsen: Daarom worden er op enkele plaatsen fietsoversteken gemaakt met een middengeleider (verhoogde scheiding tussen de rijstroken). De fietsers kunnen dan in twee keer de rijbaan oversteken door op de middengeleider te stoppen.
  • Verkleinen van kruispunten: Enkele kruispunten worden verkleind. Hiermee wordt het voor achteropkomend verkeer moeilijker om het afslaand verkeer te passeren op het kruispunt. Er ontstaan daardoor minder gevaarlijke inhaalacties.
  • Middengeleiders bij linksaf vakken: Op de kruispunten waar het nodig is, gaat de provincie linksaf vakken aanleggen. Hier worden ook middengeleiders aangelegd, zodat het links afslaand verkeer veiliger staat opgesteld. Op de kruispunten waar al linksaf vakken zijn worden ook middengeleiders aangelegd. Al deze voorgaande werkzaamheden worden in 2015 uitgevoerd.

Werkzaamheden 2016
In 2016 gaat de provincie aan de slag met het fietspad, de bermen en de sloten. Omdat de bermen nu hoog en steil zijn, kunnen auto’s gauw over de kop gaan wanneer zij in de berm terecht komen. Om dit risico te verkleinen worden de bermen minder steil gemaakt. Hiervoor moeten sloten worden verlegd en is grondverwerving nodig.
Het fietspad langs de weg wordt op sommige plaatsen verlegd, zodat het fietspad verder van de provinciale weg ligt.

Meer informatie vindt u op www.fryslan.nl/hallumholwerd.