UITSNEDE-template.png

Nieuws

Brief aan statenleden over evaluatie busexperiment

Op 22 juli 2018 ging de wijziging in dat er geen bussen meer door het dorp rijden. Hoe zit het met de reizigersaantallen nu de wijziging een jaar van kracht is? Doelen van het experiment zijn o.a. minimaal gelijk aantal of meer reizigers op de lijnbundel 154/60/150 ten opzichte van 2017 en klanttevredenheid reizigers is gelijk gebleven of toegenomen. 

Sinds 22 juli 2018 rijden er geen bussen meer door de dorpen Hallum, Marrum, Ferwert en Blije (buslijn 54 Leeuwarden – Stiens –Dokkum). Voor lijn 60 was dat het al zo dat die niet door deze dorpen reed. (Verder rijdt een beperkt aantal bussen op de ‘bundel’ 154/60/150) niet meer door Stiens.) Ook met buslijn 51 (Leeuwarden – Oentsjerk – Dokkum) is toen een dergelijke wijziging gestart. Het gaat om twee experimenten, waarvan de resultaten zouden worden meegenomen bij de nieuwe concessie voor het busvervoer in december 2022.

“Útgongspunt is dat it tal reizgers omheech giet en dat de reismooglikheden tanimme. Der moatte mear reizgers yn‘e bus stappe. Allinne dan kin in goede tsjinstregeling op it plattelân yn stân hâlden wurde,” aldus gedeputeerde Johannes Kramer in het persbericht bij de bekendmaking van het besluit om de buslijnen 51 en 54 te ‘strekken’. Ook in het voortraject is voortdurend gehamerd op het te verwachten gunstige effect van het strekken van de buslijnen op de reizigersaantallen.

Een tijdje geleden is de zogenaamde Eénmeting door de provincie met de eerste resultaten van de proef bekend gemaakt. Opvallend is dat hetgeen woordelijk geconcludeerd wordt op een aantal punten niet strookt met de cijfers, zoals: De aantallen instappers in de betreffende dorpen zijn in 2018 niet lager dan in 2017 (behalve in Rinsumageest). Wel ligt het totale aantal instappers op beide busbundels wat lager dan het jaar ervoor net als in de gehele concessie Noord- en Zuidwest Fryslân (-2,3%). De aantallen instappers bij beide experimenten zijn in 2018 echter sterker gedaald dan bij alle streeklijnen in de concessie Noord- en Zuidwest Fryslân. En niet alleen in Rinsumageest, maar ook in Aldtsjerk, Gytsjerk, Blije, Ferwert en Hallum is het aantal instappers gedaald in 2018 t.o.v. 2017.

Uit de cijfers uitgesplitst over de tweede helft van 2018 (die overigens niet opgenomen zijn in de Eénmeting) blijkt dat het aantal instappers op de lijnen 154/60/150 een stuk lager (6,16%) lag dan in dezelfde periode van 2017. Dorpsbelang Marrum heeft ondertussen ook de cijfers van de eerste helft van 2019 over de bundel 154/60/150 van de provincie gekregen en in die periode is het beeld heel anders: in het eerste halfjaar van 2019 is sprake van een stijging van 2,69% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. Per saldo zijn er over 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 op deze bundel wel minder reizigers vergeleken met het hele jaar 2017. Het beeld in Blije, Ferwert, Marrum en Hallum is dat in de tweede helft van 2018 de daling groter was dan op de gehele bundel, terwijl in de eerste helft van 2019 in de vier dorpen gezamenlijk de stijging minder groot was dan voor de gehele bundel. Per dorp zijn er wel verschillen, zo is bij Ferwert sprake van een vrij grote daling, terwijl in Marrum in beide halfjaren sprake was van een stijging. Mogelijk is de verklaring dat er in ons dorp een vrij grote groep jongeren is in de leeftijd die nu een studenten-OV-kaart hebben.

Bij dit alles moet nog worden aangetekend dat er, anders dan op het traject van buslijn 51 (Leeuwarden – Oentsjerk – Dokkum) er bij ons nu meer bussen rijden. Dagelijks een extra bus in de late avond uit Leeuwarden en meer bussen die doorrijden na Holwerd naar Dokkum, en terug.

Wat betreft de enquête onder de reizigers blijkt uit de één-meting blijkt dat de algehele tevredenheid een fractie onder de score van de nulmeting ligt. Het aantal klachten is niet toegenomen. Er wordt ook naar de ervaringen van de chauffeurs en van de bewoners gekeken, maar daarvoor is geen doelstelling opgenomen hoe deze zich zou moeten ontwikkelen. Het beeld is overigens dat uit de één-meting blijkt dat men in de dorpen minder ontevreden is dan tijdens de nulmeting. We vragen ons trouwens af waarom niet alle inwoners een brief hebben gekregen dat ze aan de enquête mee kunnen doen.

Volgend jaar volgt een nieuwe evalutatie en we zijn benieuwd wat dan de uitkomsten zijn, want het blijkt wel dat die zich niet laten voorspellen. Wel zal het sluiten van Dockinga Ferwert waarschijnlijk voor meer busreizigers onder de middelbare schooljeugd zorgen. Zoals bekend waren we geen voorstander van het plan om helemaal geen bussen meer door het dorp te laten rijden. Ons inziens waren er slimmere oplossingen door gericht het aantal bussen in het dorp te verminderen en ook te kijken wat de mogelijkheden in Stiens zouden zijn, met de inwoners en dorpsbelang daar. Maar nu er is besloten om de beide proeven door te laten gaan, is het belangrijk dat duidelijk wordt in hoeverre de doelstellingen van de experimenten worden behaald.

Dorpsbelang Marrum-Westernijtsjerk heeft een brief aan de leden van Provinciale Staten gestuurd. Dit met name vanwege de verschillen tussen de woordelijke conclusies en de onderliggende feiten en het feit dat op verschillende punten niet wordt gerapporteerd conform het door de provincie zelf vastgestelde evaluatieplan. PS buigen zich deze week over de Nota van Uitgangspunten voor de busconcessie voor 2022-2032. In deze nota wordt al ingezet op meer strekkingsmaatregelen (versnelling genoemd), terwijl de experimenten nog lopen en uit de eerste resultaten nog niet geconcludeerd kan worden dat het een doorslaand succes is.... 

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk

Hier een overzicht van een aantal uitkomsten voor wat betreft de reizigersaantallen:

1. Instappers 2018 t.o.v. 2017:
Bundel 154/150/60: -3,35%
Bundel 51/651: -5,78%
Gehele concessie Noord- en Zuidwest Fryslân: -2,3%

2. Instappers 2e helft 2018 t.o.v. 2e helft 2017 (de wijziging is op 22 juli 2018 ingegaan):
Bundel 154/150/60: -6,16%
Bundel 51/651: ons niet bekend.
Gehele concessie Noord- en Zuidwest Fryslân: -0,65%

3. Instappers 1e helft 2019 t.o.v. 1e helft 2017 
Bundel 154/150/60: +2,69%
Bundel 51/651:ons niet bekend
Gehele concessie Noord- en Zuidwest Fryslân: +0,58%