UITSNEDEstation.png

Nieuwjaarsreceptie Marrum-Westernijtsjerk

Categorie
Agenda
Datum
9 januari 2016 16:30
Locatie
Dorpshuis De Nije Tille

De nieuwjaarsreceptie is dit jaar op zaterdag 9 januari, met o.a. toneel, eventuele bekendmaking van Marrumer Kat, beknopte vergadering Doarpsbelang en gezelligheid. Alle inwoners van Marrum-Westernijkerk worden uitgenodigd. Aanvang 16.30 uur. Er is kinderopvang aanwezig. 
Deze bijeenkomst inclusief de maaltijd en de koffie/thee tijdens de ontvangst worden u aangeboden door:
het Dorpshuis, feestver. Marheim, Ondernemers-vereniging en Dorpsbelang.
De entree is vrij. Wel wordt uw vrijwillige bijdrage in de melkbus op prijs gesteld.

GLOBAAL PROGRAMMA:

16:30 ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE

17:00 OPENING EN AANSLUITEND JAARVERGADERING DOARPSBELANG

1. Opening door Piet Osinga
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 3-1-2015
4. Financieel verslag penningmeester door Jan van der Meer
5. Verslag kascommissie (Mark Vijver en Lonneke Koldijk) en benoeming nieuw lid i.p.v. Mark Vijver.
6. Secr. jaarverslag door Titia Jippes
7. Bestuurswisseling: aftredend en niet herkiesbaar: Fred Prummel. Aftredend en herkiesbaar: Anne van Oosten; Kandidaat voor het bestuur: Hendrik Halma
8. Rondvraag
9. Sluiting

(tijdens of direct na de vergadering een korte pauze voor een tweede kopje koffie/thee)

17:50 BEKENDMAKING ‘MARRUMER KAT’

18:00 MAALTIJD MET O.A. SOEP EN SNACK

19:00 TONEELVERENIGING MARRUM E.O. SPEELT DE EENAKTER ‘Wingelsma’ met als spelers: Auke Mink Leistra, Alie van Oosten en Gaatske ter Horst
Regie: Neeltje Bleeker. (zie hieronder voor meer informatie)

19.45 AFSLUITING EN GEZELLIG NAPRATEN

Eenakter 'Wingelsma' 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van doarpsbelang,feestvereniging marheim, doarpshûs “de nije Tille “ en ondernemersvereniging Marrum op zaterdag 9 januari gaan een drietal leden van de toanielferieniing Marrum e.o. onder de regie van mw N.Bleeker een éénakter van Ton Davids over het voetlicht brengen. Deze éénakter “wingelsma” wordt gespeeld in een friese vertaling van Gerda v/d.Wijk en verteld over wat er op een willekeurig kantoor kan gebeuren;

Op moandeitemoarn komt it persoaniel fan it kantoar stadich op gong. Harren sjef hat him noch net sjen litten en as it jongste famke him in kopke kofje bringt sjocht se him heal neaken en dea op 'e flier lizzen. Wingelsma syn sekretaresse wit wat der de freeds dêrfoar bard is en se noeget de beide oaren út om, mei har, nei te spyljen wat sy meimakke hat. Sa komt de taskôger te witten dat de sjef wolris wat oars woe as mei mefrou Beverdam prate oer it wurk. It docht bliken dat sy him derta krigen hat de rollen om te draaien, sy 'baas' en hy 'hearrige'. Dat is sa út 'e hân rûn, dat de sjef der yn bleaun is... In oanrieder foar wa't ris wat oars wol as in sljochtweihinne blijspultsje.

 
 
 

Powered by iCagenda