UITSNEDE-template-kopie.png

Overig

Doarpsbelang

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk heeft als doel de belangen van de bewoners te behartigen.

p/a Ringweg 21
9073 HG Marrum
0518 420958 (voorzitter)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belangenbehartiging voor onze inwoners

De vereniging Doarpsbelang Marrum/Westernijtsjerk behartigt de belangen van de bewoners in de ruimste zin van het woord. Zij wil bijdragen aan het scheppen van een goed woon- en leefklimaat voor jong en oud. Ook probeert zij bijvoorbeeld de samenwerking tussen verenigingen en organisaties in Marrum/Westernijtsjerk te bevorderen.

Dorpsbelang houdt zich dus bezig met uiteenlopende zaken. Voorbeelden zijn ontwikkelingsplannen voor het dorp en de omgeving, voorzieningen, klachten over overlast, of verkeersaangelegenheden. Ideeën die betrekking hebben op de buurt of het hele dorp kunnen aan dorpsbelang kenbaar gemaakt worden, waarna dorpsbelang eventueel samen met de gemeente een oplossing zal zoeken. Ook vestiging en behoud van bedrijven en openbare voorzieningen heeft de aandacht van dorpsbelang. 

Dorpsbelang heeft geregeld overleg met de gemeente en de woningbouwvereniging. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een Dorpen- en Wijkenfonds. Aanvragen voor een bijdrage uit dat fonds kunnen alleen door dorpsbelangen worden gedaan.  

Voor specifieke zaken worden soms werkgroepen gevormd waarin bestuursleden van dorpsbelang al dan niet samen met andere belanghebbenden zitting hebben. Voorbeelden van commissies, waarin vertegenwoordigers vanuit dorpsbelang zitting in hebben, zijn de websitecommissie met als doel het maken van deze dorpswebsite en de 4-mei-commissie. Verder kunnen de bestuursleden van dorpsbelang een bepaald aandachtsgebied in portefeuille hebben, bijvoorbeeld jeugd, sociaal-cultureel, bedrijvigheid e.d.

Leefbaarheidspot

Voorts beslist het bestuur van dorpsbelang jaarlijks over het toekennen van bijdragen uit de zogenaamde ‘leefbaarheidspot’. Jaarlijks wordt een deel van de contributie van feestvereniging Marheim en van dorpsbelang aan de leefbaarheidspot toegevoegd. Ook de diverse windturbine-exploitanten geven jaarlijks een bijdrage aan de leefbaarheidspot. Verenigingen e.d. kunnen voor concrete plannen een verzoek indienen voor een bijdrage uit de leefbaarheidspot. Voorbeelden van initiatieven die afgelopen jaren zijn gesteund zijn de aanschaf van een defibrillator, de nieuwe kleedruimte bij het sportterrein, onderhoud van de peuterspeelzaal, kleding voor Sint en zijn pieten, geluidsversterkingsinstallatie voor dorpshuis en toneelvereniging en het herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers. Ook is de pot bestemd als stroppenpot. Als bijvoorbeeld het dorpsfeest om bepaalde redenen niet door kan gaan, maar er zijn wel kosten gemaakt, dan kan eveneens een beroep op de leefbaarheidspot worden gedaan.

Voorwaarden leefbaarheidspot:
- De aanvraag moet de leefbaarheid van het dorp ondersteunen;
- Er worden geen bijdragen beschikbaar gesteld voor commerciële doeleinden/instellingen;
- Bijdragen voor jubileumfeesten van verenigingen zijn uitgesloten;
- Er dient altijd inzicht gegeven te worden in de financiële situatie van een evenement/project voordat een bijdrage toegekend wordt; (begroting en afrekening)
- Er kan slechts eenmalig een bijdrage aangevraagd worden voor een evenement/project;
- Het bestuur kan bij hoge uitzondering besluiten om tussentijds een voorlopige bijdrage beschikbaar te stellen;
- Aanvragen moeten voor 1 december ingediend worden;
- Alle aanvragen voor duurzame en/of vernieuwende projecten/evenementen worden aan het einde van het jaar behandeld.
Stuur de aanvraag voor 1 december aan dorpsbelang (p/a Ringweg 21, 9073 HG Marrum of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Contactpersoon vanuit dorpsbelang is Jan van der Meer. Spoedeisende verzoeken kunnen ook tussentijds worden ingediend.

Mededelingenbord

Dorpsbelang heeft het mededelingenbord aan de Ljouwerterdyk in eigendom en beheer. Hierop kunnen evenementen worden aangekondigd. De spelregels zijn als volgt:

• Gebruik is gratis
• Verenigingen dragen zelf evenementen/mededelingen aan voor plaatsing
   o Aanvraag indienen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
• Geen reclame-uitingen van commerciële instellingen
• Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
• Termijn van plaatsing
  o Maximaal vier weken voor het evenement
• Mededelingen van Doarpsbelang Marrum-Westernijtjerk krijgen voorrang
  o In gedrang komende mededelingen zullen hiervan op de hoogte worden gebracht door Doarpsbelang Marrum-Westernijtjerk

Algemeen bestuur Dorpshuis De Nije Tille

Sinds medio 2012 zijn de bestuursleden van dorpsbelang tevens algemeen bestuurslid van Stichting Doarpshûs Marrum-Westernijtsjerk. Het dorpshuis had veel moeite om het algemeen bestuur op sterkte te houden. Het in standhouden van het dorpshuis past bij de doelstelling van dorpsbelang en door de besturen te combineren zijn er in totaal minder vrijwilligers nodig als bestuurslid. De dagelijkse gang van zaken van dorpshuis ‘De Nije Tille’ wordt behartigd door het dagelijks bestuur van de stichting Doarpshûs.

Bestuur

Het bestuur van dorpsbelang bestaat uit de volgende personen (januari 2023):

Piet Osinga, voorzitter
Myrthe Boeijenga-Dalstra, secretaris
Jan van der Meer, penningmeester
Het dagelijks bestuur heeft gezamenlijk de portefeuille wonen/bedrijvigheid/verkeer/omgeving
Algemeen bestuursleden met hun portefeuille:
Bram Roersma,  
Anne van Oosten,  jaarlijks terugkerende activiteiten (bijvoorbeeld nieuwjaarsreceptie, dodenherdenking, skeelertocht)
Anjo Reininga
Matthijs Dijkstra
Saskia de Vries
Gysbert Visser (kandidaat-bestuurslid)

de portefeuilles jeugdzaken, sport, ouderenzaken en sociaal-cultureel en communicatie zijn momenteel niet direct aan een bestuurslid gekoppeld en worden gezamenlijk behartigd.

Werkgroepen

Werkgroep/websiteredactie marrumonline.nl: Anne van Oosten, Menze Leistra, Titia Jippes-de Boer

Werkgroep 4-meiherdenking: Jaap Hijma, Auke Vellinga, Paulina Osinga, Anne van Oosten

Werkgroep borden historisch Marrum (projectgroep): Tjalling Walda, Sjoerd de Groot en Titia Jippes-de Boer

Werkgroep Nieuwe Zaal (sportzaal of multifunctionele zaal): In deze werkgroep nemen vertegenwoordigers vanuit verschillende organisaties deel. Vertegenwoordigers van Doarpsbelang in deze werkgroep zijn Anjo Reininga en Titia Jippes-de Boer

Beheerder speeltuin : vacature; Legen prullenbak in de speeltuin: Jan de Vries

Reüniecommissie in samenwerking met Marheim en vv Marrum: Anne van Oosten, Jan van der Meer, Bram Roersma, Mark Vijver, Willeke Dijkstra, Lieuwe Zwaagstra, Tineke de Jong, Agnes Nijdam, Grytteke Slager, Janneke Spoelstra en Murkje de Jong

Lid worden?

Als u nog geen lid bent, kunt u dat worden door het inschrijfformulier uit te printen en in te vullen en in te leveren of door een e-mail te sturen aan Jan van der Meer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De contributie bedraagt € 8,50 per jaar, waarvan € 2,50 bestemd voor de leefbaarheidspot.

JAARVERSLAG en DORPSVISIE

Klik op het jaartal voor het betreffende jaarverslag: 2019201820172016201520132014. Klik hier voor de dorpsvisie 2023-2033.

MARRUMER KAT
Jaarlijks wordt een persoon die veel voor Marrum heeft gedaan uitgeroepen tot Marrumer Kat. Het kattenlegioen beslist, nadat Marrumers voordrachten hebben kunnen doen, wie het wordt. Voor 2013 is er een andere invulling aan gegeven: Klik hier voor een verslag hierover, waarin tevens een overzicht is opgenomen van alle personen die tot en met 2012 tot Marrumer Kat zijn benoemd. Marrumer Kat van 2014: Halbe en Attje van der Meulen, 2015: Gaatze van der Beek, 2016: Fred Prummel, 2017: Titia Jippes-de Boer, 2018: Baukje Boersma, 2019: Jannigje Elzenga-Regnerus, 2020 en 2021 kon kattencomité i.v.m. corona niet bijeen komen om een kat te kiezen, 2022 Nathal Prins-Hoogsteen, 2023 geen kat omdat er geen voordrachten waren.

INFORMATIE OVER VERKEERSREGELAARS
Klik hier voor een artikel over verkeersregelaars dat eerder in het Marrumer Sport- en Infoblad is verschenen.