tempeltje_.png

Nieuws

Mestvergister Nieuweweg: kloof tussen gewekte verwachtingen en realiteit

Het is een taai traject om gedaan te krijgen dat de biovergister van Host Bio-energie minder hinder gaat geven voor met name de omliggende bedrijven. De gemeente ziet niet veel reden om handhavend op te treden. Maar wel wil de gemeente gezien de toch wel geconstateerde overtredingen geurvoorschriften opleggen. Over handhaving en die voorschriften hebben we zienswijzen ingediend.

Ondertussen loopt er ook nog bezwaar tegen de vergunning die in april van rechtswege werd verleend omdat de gemeente de beslistermijn liet verlopen. Met deze vergunning zijn allerlei wijzigingen t.o.v. de vergunning uit 2016 aangevraagd en ook een 10 meter hoge loods om dikke fractie van digestaat te kunnen opslaan en inpandig te laden. 

We hebben ook het handhavingsdossier opgevraagd en er blijkt toch wel degelijk wat aan de hand te zijn bij het bedrijf. Zo heeft de FUMO meermalen geconstateerd dat het biofilter, dat de geur moet reinigen, niet goed genoeg werkte. Volgens de vergunning moet het filter 90% van de geur, ammoniak en fijnstof verwijderen. Bij een meting van de ammoniak bleek er op dat moment slechts 28% van de ammoniak te worden verwijderd. Te veel ammoniak betekent natuurlijk ook te veel geur. Verder blijkt er afgelopen zomer een keer brand te zijn ontstaan in bigbags met koolstof. De koolstof in de koolstoffilters was vervangen maar nog niet afgevoerd, waarna er broei was ontstaan.

Zoals bekend is het ook al vaak voorgekomen dat er mest op het terrein lag omdat er storingen waren met de vaste stoftoevoer. Ook hebben handhavers van de FUMO bepaalde geurbronnen opgemerkt, die volgens de vergunningverleners van dezelfde FUMO verwaarloosbaar zijn. Dit gaat bijvoorbeeld om de stortkelder voor de vaste mest en het laden van dunne fractie van digestaat. Dit alles is nog geen reden voor de gemeente om handhavend op te treden, zelfs niet op het buiten laden van dikke fractie van digestaat, wat in strijd is met de huidige vergunning. Volgens de FUMO wordt dit gedoogd omdat het buiten laden wel vergunbaar is, maar daarnaast stelt de FUMO dat het buiten laden tot een niet aanvaardbaar niveau van geurhinder leidt. Dan kan er ons inziens geen reden zijn om in dit geval af te wijken van de beginselplicht tot handhaving. Het gaat hier niet om handhaven alleen om het handhaven, maar om handhaving in een situatie die overlast geeft.

In de vergunning staat een geurvoorschrift dat er geen geur van biomassastromen afkomstig zich buiten de inrichting mag verspreiden. Bij de hoorzitting over het bezwaar tegen de in april verleende vergunning stelde de gemeente/fumo nog dat dit een geldend voorschrift was, dit staat ook meermalen in hun schriftelijke reactie, o.a.: 'Voorschrift 1.15 van de vigerende vergunning geldt als maatwerkvoorschrift.' Wat schetst onze verbazing als de fumo een paar weken later in het voornemen tot afwijzing van het handhavingsverzoek schrijft dat het voorschrift niet meer geldt.

Zulke dingen zijn toch niet best, hoe vaak is er niet van de kant van de gemeente tegen ons gezegd dat de gemeente wel een betrouwbare overheid moet zijn. En wordt er uitleg gegeven over deze ommezwaai, excuses aangeboden o.i.d.? Niets van dat alles. Bij het 'bevoegd gezag' lijkt alles erop gericht te zijn om de vergunning van april dit jaar door te drukken. Dan wordt immers alles beter. Ja, maar deze vergister zou toch helemaal geen geuroverlast geven? 'In combinatie met hetgeen is bepaald in de voorschriften en de afstand tot woningen en andere geurgevoelige objecten hoeft redelijkerwijs niet te worden gevreesd voor geurhinder.' zo schreef de gemeente destijds in de vergunning. In 2016 is van de kant van Host en de gemeente ook in een gesprek met de ondernemers beweerd dat er hoegenaamd geen overlast zou zijn.

We zijn door Host uitgenodigd om deel te nemen aan een overleg om te zien of we tot een minnelijke oplossing kunnen komen onder leiding van een externe voorzitter. Dit vinden we wel de moeite waard om te proberen. Wie weet lukt het op die manier om tot een realiteit te komen die meer in overeenstemming is met de gewekte verwachtingen.

Stichting Duurzaam Marrum