UITSNEDE-template.png

32. Kerkstraat 6 Oan it betonnen paad

Frysk
Jo soenen faaks tinke dat hjir op ’e terp al hiel lang bebouwing west hat, mar op ’e terp fan Marrum hawwe noch lang in soad iepen plakken west , dy’t brûkt waarden as lân- en túnbougrûn. Om ’e tsjerke hinne wie in grêft. Likernôch 1900-1910 binne hjir huzen boud. De dyk waard troch de firma Mellema mei beton ferhurde en waard ‘it betonnen paad’ neamd. Op nûmer 6 wie foarhinne it winkeltsje fan Douwe en Aukje van Oosten-Westra.

Nederlands
Je zou misschien verwachten dat hier op de terp al heel lang bebouwing aanwezig is, maar de terp van Marrum kende lange tijd nog veel open plekken, in gebruik als land- en tuinbouwgrond. Rondom de kerk liep een gracht. Omstreeks 1900-1910 zijn hier huizen gebouwd. De weg werd door de firma Mellema met beton verhard, en werd het ‘betonnen paad’ genoemd. Op nummer 6 was vroeger een kruidenierswinkeltje van Douwe en Aukje van Oosten-Westra gevestigd.

hegebuorren betonnen paad800x506

Terug naar overzicht