header-foto8.png

30. Het Oosten 11 Âld stee op it east

Frysk
Dit hûs fan giele bakstien is, neffens gegevens fan it kadaster, fan 1735 en is ien fan de âldste huzen fan Marrum. Foarhinne wie dit in dûbele wenning. Yn it begjin fan de 19e ieu wie it yn eigendom by Meike Rienks van der Wielen dy’t hjir wenne mei har man Hendrik Tabes van der Leij. Yn 1830 ferkocht se it hûs oan Theunis Everts Wendelaar dy’t it yn 1832 ruile mei Wybe Rinderts Lelia. Dizze famyljenammen binne letter hast allegearre út Marrum ferdwûn.
It pleintsje hjirfoar wie foarhinne túngrûn.

Nederlands
Deze woning van gele baksteen dateert volgens gegevens van het kadaster van 1735 en is één van de oudste huizen van Marrum. Het was vroeger een dubbele woning. Begin 19e eeuw was het eigendom van Meike Rienks van der Wielen die er woonde met haar echtgenoot Hendrik Tabes van der Leij. In 1830 verkocht ze het huis aan Theunis Everts Wendelaar die het in 1832 ruilde met Wybe Rinderts Lelia. De genoemde familienamen zijn later in Marrum bijna allemaal verdwenen.
Het pleintje hiervoor was vroeger tuinbouwgrond.

Het Oosten met rechts nr11
Rechts het Oosten 11

Terug naar overzicht