bertus_grijdanus.png

28. Ringweg 20 De plysjewenning

Frysk
Yn dit hûs wenne foarhinne de haadmaster fan de iepenbiere skoalle dy’t derneist stie. De skoalle wie yn 1875 boud, it hûs om 1900 hinne. Nei’t yn 1901 in Grifformearde skoalle oprjochte waard en yn 1912 ek noch in Herfoarme, rûn it oantal leerlingen sterk werom en waard de skoalle lang om let yn 1934 sletten. Dêrnei wennen noch ferskate doarpsfjildwachters yn ’e wenning: û.o. Meyer, Vonk, Jaarsma, Binnema en Weijer. It skoallegebou waard û.m. brûkt as wenning, timmerwurkpleats, beukerskoalle en gymseal en waard om 1990 hinne ôfbrutsen.

Ned.
Hier woonde vroeger de hoofdonderwijzer van de openbare school die ernaast stond. De school was in 1875 gebouwd, de woning omstreeks 1900. Nadat in 1901 een Gereformeerde school was gesticht en in 1912 een Hervormde, liep het aantal leerlingen sterk terug, waardoor de school uiteindelijk in 1934 werd opgeheven. Daarna woonden hier diverse dorpsveldwachters: o.a. Meijer, Vonk, Jaarsma, Binnema en Weijer. Het schoolgebouw werd gebruikt voor o.a. bewoning, timmerwerkplaats, kleuterschool en gymzaal en werd rond 1990 afgebroken.

Ringweg 20 openbare school en schoolhuis

Ringweg 20staatsschool met schoolhuis facebook Lieuwe Zwaagstra
Op de onderste foto is het schoolhuis links te zien en daarnaast de school. Deze foto is door Lieuwe Zwaagstra geplaatst in de facebookgroep Marrumers

Terug naar overzicht