header-foto8.png

27. Ringweg 24 It skoalhûs

Frysk
Yn 1912 waard yn Marrum in Herfoarme skoalle oprjochte. Dêr hearde in deeglike ûnderwizerswenning by, dy’t boud waard troch oannimmer Mellema. Ynearsten hie dit blokfoarmige hûs in plat dak. Fan de oprjochting ôf oant 1952 wie Tj. De Boer de haadmaster dy’t hjir wenne. Dêrnei wennen hjir efterelkoar A. Jellema, J. Reinsma en R. Tijsma. Likernôch 1990 waard it hûs ferkocht.

Nederlands
In 1912 werd in Marrum een Hervormde school opgericht. Daarbij hoorde natuurlijk een goede onderwijzerswoning. Die werd gebouwd door aannemer Mellema. Oorspronkelijk had dit blokvormige huis een plat dak. Vanaf de oprichting tot 1952 was Tj. de Boer de hoofdonderwijzer die hier woonde. Daarna woonden achtereenvolgens zijn opvolgers A. Jellema, J. Reinsma, en R. Tijsma hier, waarna de woning rond 1990 werd verkocht.

Ringweg24e.o.800x497

Terug naar overzicht