UITSNEDEstation.png

02. Lage Herenweg 78 'It skoalhûs'

Frysk
Yn 1911 waard de ‘School met de Bijbel’ boud mei dizze wenning foar de haadmaster. Earst hie de skoalle trije lokalen, mar yn 1919 waard der noch in fjirde lokaal oanboud. Yn 1901 wie it Grifformearde ûnderwiis útein setten yn in gebou oan de Langebuorren. De earste haadmaster wie Pieter C. Beukenkamp, dy’t fan 1901 oant 1935 oan ’e skoalle ferbûn wie. Yn 1971 waarden de Grifformearde en de Herfoarme skoalle gearfoege yn in nij boude skoalle oan ’e Ringwei. De âlde skoalle waard yn 1978 ôfbrutsen.

Nederlands
In 1911 werd de ‘School met de Bijbel’ gebouwd met deze woning voor de hoofdonderwijzer. Eerst had de school drie lokalen, maar in 1919 werd een vierde bijgebouwd. In 1901 was het gereformeerde onderwijs van start gegaan in een pand aan de Langebuorren. De eerste hoofdonderwijzer was Pieter C. Beukenkamp, die de school van 1901 tot 1935 heeft geleid. In 1971 ging de Gereformeerde school samen met de Hervormde school. Na nieuwbouw aan de Ringweg werd het schoolgebouw in 1978 afgebroken.

Lage herenweg 78geref.school en schoolhuis

Lageherenweg78ca.1930
De school en daarnaast het schoolhuis omstreeks 1930. De foto erboven is ouder.

Terug naar overzicht