AANZICht.png

01. Lage Herenweg 45 'Rustenburg'

Frysk
De bûtenpleats Rustenburg waard om-en-de-by 1850 boud, yn opdracht fan abbekaat Willem Albarda, soan fan Jan Albarda, de grytman fan Ferwerderadiel. Rustenburg, ûntwurpen troch de arsjitekt Thomas Romein, stie doedestiids krekt bûten it doarp. Doe’t Albarda letter ferfear, die bliken dat it hûs net te te ferkeapjen wie. Yn 1867 hat dokter Auke Wartena it hûs foar ôfbraak kocht foar in fraksje fan de 20.000 gûne dy’t it oarspronklik koste hie en it wer opbouwe litten oan de Skrâns yn Huizum. Dêr stiet it noch altyd, yn trije wennings opdield, mar sûnder de grandeur fan eartiids.

Nederlands
De buitenplaats Rustenburg werd rond 1850 gebouwd in opdracht van advocaat Willem Albarda, zoon van Jan Albarda, grietman van Ferwerderadeel. Rustenburg, ontworpen door de architect Thomas Romein, stond destijds net buiten het dorp. Toen Albarda later vertrok bleek Rustenburg onverkoopbaar. In 1867 heeft de arts Auke Wartena het huis op afbraak gekocht voor een fractie van de 20.000 gulden die het had gekost. Wartena liet het huis weer opbouwen aan de Schrans in Huizum (Leeuwarden). Het staat er nog steeds, opgedeeld in drie woningen, maar zonder de grandeur van destijds.

Rustenburg te Marrum Reproductie tekening D Cannegieter 1866 Fries Museum Leeuwarden Marrum 20151167 RCE

Terug naar overzicht