notaris_woning_.png

14. Langebuorren 8 It Heephûs

Frysk

Dit fername hearehûs is yn 1832 boud foar grietman, notaris en sikretaris Jan Albarda. By it hûs hearde in tún mei in muorre der omhinne en ek de saneamde Ingelske tún oan de oare kant fan de Lege Hearewei. Yn 1856 waard it pân ferkocht oan notaris K.S. Heep. Syn dochter, Louise Heep, skonk it pân yn 1917 oan de gemeente, wêrnei it oant 1971 as âldereinhûs brûkt wurde. It pân wie dêrnei in Griene-Krússintrum mar is no wer yn partikuliere hannen.

Nederlands
Dit deftige herenhuis is in 1832 gebouwd voor grietman, notaris en secretaris Jan Albarda. Bij het huis hoorde een ommuurde tuin en ook de zogenaamde Engelse tuin aan de overkant van de Lage Hereweg. In 1856 werd het pand verkocht aan notaris K.S. Heep. Diens dochter, Louise Heep, schonk het pand in 1917 aan de gemeente, waarna het tot 1971 als bejaardenhuis werd gebruikt. Het pand was vervolgens een Groene-Kruis-centrum maar is nu weer in particuliere handen.

langebuorren6en8voor 914

Links Het Heephûs gezien vanaf de Langebuorren, foto is van vóór 1915, daarna is het huis rechts vervangen.

Terug naar overzicht