notaris_woning_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Overeenstemming over maatregelen biovergister Nieuweweg

Biogas Marrum, Marrumers en gemeente maken afspraken over biovergister Nieuweweg

Biogas Marrum, Marrumers en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over te nemen maatregelen bij het bedrijf aan de Nieuweweg om hinder te voorkomen en over het beƫindigen van juridische procedures. De belangrijkste aanpassingen die Biogas Marrum doet, zijn dat er een gebouw komt waarin de vaste mest kan worden gelost, een hal voor de verwerking en het laden van het digestaat en een chemische luchtwasser. Die laatste is inmiddels al in werking. Praktisch alle bedrijfsprocessen kunnen dan inpandig plaatsvinden, waarbij de lucht door luchtwassers gereinigd wordt.

De biovergister van Biogas Marrum, onderdeel van Host uit Enschede, is sinds 2019 in bedrijf. Er wordt per jaar 36.000 ton vaste mest, drijfmest en co-producten (max. 5%) verwerkt bij het bedrijf. De naastliggende bedrijven en soms ook inwoners ondervonden stankoverlast. De ammoniakemissie bleek ook te hoog. Er moesten dus maatregelen genomen worden en het bedrijf heeft daarvoor verschillende plannen gehad. Ondertussen liepen er diverse procedures van ondernemers, omwonenden, stichting Duurzaam Marrum en dorpsbelang tegen het bedrijf.

In het najaar van 2020 werd op initiatief van het bedrijf afgesproken om onder leiding van een onafhankelijk voorzitter met elkaar in gesprek te gaan om te proberen er met elkaar uit te komen. Het onderhandelingsproces was mede door corona langdurig en ook best wel moeizaam, maar uiteindelijk heeft het wel tot resultaat geleid. De gemeente, die ook deelnam aan het minnelijk overleg, zal zogenaamde maatwerkvoorschriften opleggen aan het bedrijf met grenswaarden voor geur, technische voorschriften en gedragsregels waaraan het bedrijf zich moet houden. Er zijn ook afspraken gemaakt over het beƫindigen van de lopende procedures.

Het zal natuurlijk nog enige tijd duren voordat de nieuwe gebouwen klaar zijn, maar naar verwachting zal er na realisatie en bij het in acht nemen van de voorschriften amper meer sprake zijn van geur. Het stuiven van droge (kippen)mest zal zich helemaal niet meer kunnen voordoen. En als er in de toekomst al incidenten of problemen mochten zijn, dan zullen betrokkenen elkaar actief informeren en met elkaar in gesprek gaan met de intentie om nieuwe procedures te voorkomen.

Bestuur van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk

biogas marrum 0
Op de voorgrond de chemische luchtwasser

biogas marrum 5
Na de realisatie van de nieuwe gebouwen zal het laden van de vrachtauto's met dikke fractie van digestaat niet meer buiten plaatsvinden. En bij de aanvoer van vaste mest kan deze inpandig worden gelost.