header-foto12.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Duimen voor positief besluit Gedeputeerde Staten

Nadat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân op 25 juni al raadsbreed een motie had aangenomen, heeft B&W op 7 juli een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd. B&W vraagt in de brief aan GS om van zijn bevoegdheid gebruik te maken om de vergunningen voor een niet gerealiseerde biovergister aan de Botniaweg in Marrum in te trekken. GS hebben als bevoegd gezag over de vergunningen de mogelijkheid om, na een afweging van de verschillende belangen, een vergunning in te trekken als drie jaar geen gebruik van een omgevingsvergunning is gemaakt. De vergunningen zijn verleend in 2008 en 2011.

We merken dat veel mensen denken dat het nu wel goed zal komen, nu het gemeentebestuur zo uitdrukkelijk steun hebben uitgesproken voor het intrekkingsverzoek dat in december 2019 gedaan is door meer dan 30 omwonenden, Doarpsbelang Marrum Westernijtsjerk en Stichting Duurzaam Marrum. Dat is te hopen maar het lijkt echter nog geen gelopen koers te zijn. We hebben nog geen enkel positief signaal van de kant van de provincie ontvangen. En als het provinciebestuur echt geïnteresseerd was in de mening van het gemeentebestuur hadden ze dan niet zelf kunnen informeren hoe men er bij de gemeente over dacht? Of is men in het provinciehuis niet op dat idee gekomen? Ondertussen is de beslistermijn op het intrekkingsverzoek al ruim overschreden (sinds 24 juni) en zal een definitief besluit er niet voor oktober zijn... 

Vanuit Marrum hebben we er in elk geval alles aan gedaan met een breed gesteund en uitgebreid gemotiveerd intrekkingsverzoek, een toelichting aan gedeputeerde Douwe Hoogland en ambtenaren en met het vragen en krijgen van steun vanuit de gemeente. Ook de leden van Provinciale Staten zijn door ons geïnformeerd. We kunnen nu alleen duimen voor een positief besluit van GS op het intrekkingsverzoek. Positief is ook dat uit uitlatingen van wethouder Berends bleek dat het gemeentebestuur bij intrekking van de vergunningen het bestemmingsplan wil wijzigen zodat op deze locatie geen mestvergister meer mogelijk zal zijn. Ondertussen loopt ook nog steeds het hoger beroep in de zaak van eerdere intrekkingsverzoeken uit 2017 van twee omwonenden. Hierover is op 3 september de zitting van de Raad van State gepland. 

Stichting Duurzaam Marrum

plattegrond plan 2011botniaweg
Plattegrond horend bij de vergunning van 2011 waarin een co-vergister voor de jaarlijkse verwerking van 100.000 ton mogelijk wordt gemaakt.