4_mei_herdenking_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Update mestvergisters mei 2020

Omdat een ambtenaar de beslistermijn liet verlopen kreeg Biogas Marrum (de vergister van de Nieuweweg) van rechtswege de vergunning voor de aangevraagde wijzigingen cadeau. Inmiddels is bezwaar gemaakt tegen de vergunning namens dorpsbelang, ondernemers, omwonende en stichting Duurzaam Marrum. Dat de nieuwe vergunning een hal mogelijk maakt zodat dikke fractie van digestaat in het vervolg binnen geladen kan worden leek het voordeel van de vergunning, maar er worden meer wijzigingen aangevraagd en daar zitten dusdanig veel haken en ogen aan dat ons geadviseerd is om de kans om bezwaar te maken niet voorbij te laten gaan.

Daarnaast lijken betere vergunningvoorschriften en handhaving nodig om een acceptabel geurhinderniveau te bereiken. In de afgelopen maanden is er overleg geweest met Host om te zien of er overeenstemming te bereiken was om hinder te beperken en juridische acties te kunnen staken. Dit heeft niet tot resultaat geleid.

Deze vergister geeft in toenemende mate overlast, vooral bij de omliggende bedrijven. Maar ook uit het dorp waren er klachten in de afgelopen tijd. De intenties van de gemeente destijds over o.a. beperking van overlast zijn wel goed geweest. Zo staat in de vergunning van 2011 bijvoorbeeld het – niet ingetrokken – voorschrift β€œVan biomassastromen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.”. (Onder biomassa wordt ook mest verstaan.) We zijn in vertwijfeling hoe het mogelijk is dat de feitelijke situatie en ook de nieuwste vergunning daar zo van afwijken. Daardoor worden er bijvoorbeeld per dag nu 70 vrachtwagens overdag i.p.v. 7 mogelijk.

Wat is er hier misgegaan? Misschien kun je in het geval van deze biovergister beter vragen: wat is er hier wel goed gegaan. Het is namelijk nogal een waslijst van fouten. Volgens het bestemmingsplan, dat speciaal gemaakt is om de vergister mogelijk te maken, mogen bouwwerken zoals silo's maar 3 meter hoog zijn. Dat is dan nog een foutje waar je wel om kunt lachen.

Voor de totaal gewijzigde bouwplannen van 2016 werd niet een bouwvergunning verleend, maar de gemeente stuurde een briefje naar de ondernemer dat ze het als ondergeschikte wijziging beschouwden. De bezwaarschriftencommissie gaf ons in december 2018 gelijk dat dit zo niet kon. Op 31 oktober 2019 geeft de gemeente in de uitspraak op bezwaar alsnog een bouwvergunning, maar weer wordt deze niet gepubliceerd. Bovendien worden in deze vergunning de bouwwerken op aanvechtbare wijze gelegaliseerd. Ook werd stilzwijgend het perceel waarop de windturbine staat bij het bedrijf getrokken. 

Ernstig is dat vergunningverlener van de FUMO in 2016 over het hoofd ziet dat de omliggende bedrijven ook geurgevoelige objecten zijn, waar mensen tijdens hun werk verblijven. Wel werden de ondernemers die zich zorgen maakten, tijdens een gesprek in het gemeentehuis met met de initiatiefnemer en ambtenaren gerust gesteld dat er hoegenaamd geen hinder zou zijn. Waar die geruststelling op gebaseerd was?

Pas bij de aanvraag van 2020 is ook de geur bij de bedrijven berekend (nog wel met de nodige gebreken trouwens). Maar er mocht toch volgens de vergunning van 2011 zich geen geur van biomassa buiten de inrichting verspreiden? Dat is natuurlijk een utopie, maar de huidige bedrijfsvoering waarbij ook een aantal processen buiten plaatsvinden, geeft te veel hinder. En de theoretische bedrijfsvoering van de vergunningen wijkt af van de praktijk. En in de vergunningen wordt al helemaal geen rekening gehouden met storingen. Een voorbeeld: dit jaar is al minstens twee keer de vijzel kapot geweest die de vaste mest in de vergister draait. De mest moet dan met een kraan uit de invoerbunker worden geschept en komt op het terrein te liggen. Zoals bekend liet de gemeente de beslistermijn voor de laatste aanvraag verlopen. Ook was men naar het lijkt vergeten om te beslissen op een bezwaarschrift over een handhavingsverzoek uit 2018. Dit had betrekking op het bouwen zonder goede vergunning. Nadat we daar onlangs naar vroegen kwam er na meer dan anderhalf jaar dan toch nog een beslissing:het bezwaar werd afgewezen.

stuiven biogas marrum01052020 2
Opname van 1 mei: Het stuiven van de aangevoerde mest (het zou tenminste mest moeten zijn). Het ergste was al voorbij op het moment van deze opname. Op de vrachtwagen staat de naam Orgamebo, een bedrijf uit de buurt van Tiel.

Botniaweg

Om steun te krijgen voor ons verzoek om intrekking van de vergunningen voor een vergister aan de Botniaweg hebben we een brief aan Provinciale Staten en Gemeenteraad gestuurd. We kregen van een gesprek met ambtenaren van Fumo sterk de indruk dat aandacht uit de gemeente of staten wel belangrijk kon zijn. 

Als drie jaar geen gebruik van een vergunning is gemaakt, kan het bevoegd gezag, dit zijn Gedeputeerde Staten hier, na een zorgvuldige belangenafweging een vergunning namelijk intrekken. Het verzoek, waarover GS moeten beslissen, is gedaan door Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk, bewoners van bijna alle woningen binnen een straal van 450 meter (meer dan 30) en Stichting Duurzaam Marrum.

Er zijn naar ons idee veel argumenten voor intrekking, ook op het gebied van ruimtelijk beleid. De redenen bijvoorbeeld waarom destijds een uitzondering is gemaakt om toch planologisch ruimte voor de vergister te maken, zijn niet meer van toepassing. We zullen nog een gesprek met de verantwoordelijk gedeputeerde, D. Hoogland, hebben, iets waar we al sinds eind januari om gevraagd hebben.