tempeltje_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Gemeente blundert met beslistermijn vergunning mestvergister

Op 3 april kregen we een mailtje van de gemeente Noardeast-Fryslân dat men helaas moest melden dat er voor de aanvraag van 24 januari 2020 van Biogas Marrum door het verstrijken van de beslistermijn er een vergunning van rechtswege is ontstaan. Het college nam het hoog op en zou hierover ook de raad informeren. Wat er door ons heen ging bij het vernemen van dit nieuws is niet voor publicatie geschikt.

De wethouder wilde graag een overleg met ons en met een vertegenwoordiging van drie personen zijn we in gesprek geweest met wethouder Theo Berends en een tweetal ambtenaren. Daar werd de onstane situatie toegelicht en gemeld dat de vergunning anders (hoogstwaarschijnlijk) ook verleend zou zijn en dat de FUMO al een positieve inhoudelijke beoordeling had gegeven. Wij vragen ons af waar de regie was en of er in dit dossier wel voldoende oog is voor de belangen van de omgeving. Het gaat hier tenslotte niet om een schuttinkje, maar om een overlastgevend bedrijf waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt dat dat hier gekomen is. Tegen de vergunning kan wel bezwaar worden gemaakt. 

De vergunning betreft de bouw van een nieuwe loods, het afwijken van het bestemmingsplan en het legaliseren van allerlei zaken die anders zijn dan volgens de eerder verleende vergunningen. De vergister aan de Nieuweweg in Marrum, waarnaar gemiddeld zo'n acht zware vrachtwagens per dag komen om te laden of lossen (heen en terug, dus 16 transportbewegingen), is sinds 2019 in bedrijf. De bouw van een nieuwe loods zal het mogelijk maken om inpandig de dikke fractie van het digestaat op te laden, wat een verbetering ten opzichte van de huidige werkwijze is. De geur uit de loods zou via een biofilter worden afgezogen waardoor een groot deel van de geur wordt voorkomen. Volgens de huidige vergunning moest er echter ook al binnen worden geladen, maar volgens Host uit Enschede, de eigenaar van Biogas Marrum, lukt dit niet omdat het huidige gebouw te laag en klein is. Dit is één van de zaken waarvan de omliggende bedrijven het meeste geurhinder ondervinden, maar zij hebben zich tot op heden nog coulant opgesteld omdat er aan een oplossing zou worden gewerkt. In juni 2019 is al toegezegd dat de loods daarvoor vergroot zou worden. Ondertussen probeerde Host wel om vergunning te krijgen voor het buiten laden, maar dat bleek uiteindelijk niet milieuneutraal te kunnen (wat helaas niet per definitie betekent dat er geen vergunning voor mogelijk is, maar dan zou in ieder geval een uitgebreide vergunningprocedure nodig zijn). Pas nadat de aanvraag, waar het buiten laden deel van uitmaakte niet milieuneutraal bleek, heeft Host de aanvraag voor de nieuwe loods bij de gemeente in gang gezet.

In januari hebben we daar bij een vorig gesprek met de gemeente al een schets van gezien. Toen viel ook al op dat de loods wel erg groot was, veel groter dan nodig is om binnen te laden. Maar het is wel te verklaren omdat het bedrijf nu zeer weinig opslagmogelijkheid voor de dikke fractie heeft. Daardoor moeten ze constant dikke fractie afleveren, ook in periodes dat er in het buitenland geen vraag naar is, wat het natuurlijk duur maakt.

De wethouder en ambtenaren zeiden bij het laatste gesprek dat er bij hen niets bekend was dat er ook extra opslag in de loods zou plaatsvinden. Nadien hebben we de vergunningsstukken gekregen en daar staat de bedoeling toch wel duidelijk in, o.a. staat er: "Biogas Marrum wil de huidige bedrijfsruimte uitbreiden, om daarmee meer binnen-opslagruimte te creëren." De vraag is wel of die extra opslag al deel uitmaakt van deze aanvraag of dat het bedrijf dat via een latere vergunningaanvraag wil regelen. Wel is bekend dat Host onderzoek wil doen naar de mogelijkheid om de dikke fractie te gaan composteren. De ware aard van het bedrijf, grootschalige mest-/afvalverwerking, komt steeds meer naar voren en dat staat het bestemmingsplan daar ons inziens niet eens toe. 

Er zijn dus de nodige zaken uit te zoeken m.b.t. de nu verleende vergunning en daarvoor hebben we een deskundige ingeschakeld. De bouw van een loods om binnen te laden lijkt misschien wel aantrekkelijk en extra opslag is op zichzelf geen reden om tegen te zijn, maar er moet wel duidelijkheid zijn over de gevolgen en voorkomen moet worden dat we weer in een situatie belanden die later grotere nadelige consequenties blijkt te hebben. 

Een andere onduidelijkheid is het lossen van vaste, te vergisten mest. In de brief aan de gemeenteraad staat: "Geconcludeerd werd dat bij een milieuneutrale oplossing, het laden en lossen van de biomassa (mest) dan in een afgesloten ruimte moet gebeuren." Het lossen van de dikke mest vindt nu buiten plaats wat ook behoorlijk meurt. Als dat ook binnen moet , is dat positief, maar daarvoor zou je de loods boven de vaste stoftoevoer moeten bouwen, een suggestie die we in januari hebben gedaan. (Volgens Host is dat niet haalbaar.) In de vergunningsstukken wordt het binnen lossen wel enkele keren genoemd. Maar met de beoogde plek van de loods betekent dit dat de binnen geloste mest nadien nog overgebracht moet worden naar de vast stoftoevoer buiten en dat zou alleen maar een verslechtering betekenen op dit punt.

Achteraf kun je wel concluderen dat het niet zo'n goed idee is om een dergelijke biovergister te hebben op een bedrijventerrein zo dicht bij andere bedrijven als een interieurbouwer, autoschadebedrijf en een garagebedrijf. Daarvoor geeft het toch te veel stank. (Afgezien daarvan zijn er ook vele andere argumenten tegen grootschalige biovergisting in Marrum.)Er wordt nu ook al niet alleen meer rundermest maar ook kippenmest aangevoerd trouwens. Er is geur bij het lossen van vaste mest, laden van dikke fractie van digestaat, bij het volpompen van die mestauto's met dunne fractie van digestaat, uit de vaste stoftoevoer en het biofilter, bij bepaalde storingen of overtredingen van de voorschriften en ook wel geur waarvoor van buitenaf zo niet een oorzaak aan te wijzen is. Dat er eens wat geur is, daar wordt niet moeilijk over gedaan maar nu wordt te vaak geuroverlast ervaren.  

Stichting Duurzaam Marrum

Plan nieuweweg2020
Een overzichtsplattegrond met links bij de windturbine met nummer 27 het beoogde nieuwe bedrijfsgebouw, dat 10 meter hoog wordt. Het nieuwe biofilter is rechts van de toegang gepland, nr. 25.

Friesch dagblad9 4 2020

Bericht in het Friesch Dagblad van 9 april 2020