header-foto10.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Update mestvergisters: Nieuw intrekkingsverzoek Botniaweg

Hier weer een update over de mestvergisters

Botniaweg
Stichting Duurzaam Marrum heeft voor de kerst mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een verzoek aan GS gedaan om de vergunningen voor een mestvergister aan de Botniaweg 6 in te trekken. Hoewel er op dit moment geen concrete plannen zijn voor een biovergister op die plek, willen we graag zekerheid dat die er ook niet kan komen. Daarvoor is intrekking van de vergunningen nodig, en ook aanpassing van het bestemmingsplan.

Eerder, in maart 2017 had een omwonende een verzoek om intrekking gedaan. Door het indienen van een zienswijze hebben stichting Duurzaam Marrum en vele omwonenden in deze zaak gevoegd. Veel feiten en argumenten over deze zaak zijn echter pas later duidelijk geworden naarmate we meer kennis vergaarden en zijn dus in die zienswijzen nog niet naar voren worden gebracht. Die feiten en argumenten hebben GS dus niet kunnen betrekken bij het nemen van een besluit destijds. Bovendien is er ondertussen weer bijna twee jaar verstreken, met bepaalde ontwikkelingen, sinds het besluit van GS om de vergunning niet in te trekken. Dit eerdere besluit van GS, om de vergunning niet in te trekken, ligt nu voor bij de Raad van State. Deze rechter toetst echter terughoudend vanwege de beleidsvrijheid van GS in dezen. En daarbij kijkt de Raad van State ook niet naar de huidige situatie, maar naar de situatie op het moment dat GS de beslissing nam, of GS toen in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.

Gezien het vorenstaande, en vanwege het feit dat gedeputeerde Hoogland aangaf dat de provincie niet uit eigen beweging initiatief zou nemen om de vergunning in te trekken, is besloten om een nieuw intrekkingsverzoek te doen. In een verzoekschrift van negen pagina's zijn alle argumenten voor intrekking opgesomd en worden eerder door GS gebruikte argumenten weerlegd. Een omgevingsvergunning kan, na een zorgvuldige belangenafweging, worden ingetrokken als er drie jaar geen gebruik van is gemaakt. De vergunningen van Botniaweg 6 dateren van 2008 en 2011! 

Over de Botniaweg is er ook een lichtpuntje te melden: De SDE+subsidie van max. € 55 miljoen is ingetrokken. Deze subsidie, die in 2014 was toegekend, stond nog op naam van Groen Gas Marrum BV van Engie.

plattegrond plan 2011botniaweg

vergister botlekniaweg 2

Nieuweweg
Wat de vergister aan de Nieuweweg betreft, hadden B&W op 31 oktober eindelijk beslist over de zaak die nog speelde over de bouwvergunning, of eigenlijk het ontbreken van een bouwvergunning. Vreemd dat de gemeente het besluit eerst aanhield vanwege een vergunningaanvraag van Biogas Marrum van afgelopen mei, maar dat er nu wel op het oude bezwaar is beslist maar nog steeds niet over de vergunningaanvraag van mei. De gemeente heeft ons kort gezegd in het gelijk gesteld, maar tegelijkertijd in de uitspraak een bouwvergunning verleend voor het bouwplan uit 2016. Maar daar is iets raars mee aan de hand. Volgens het bestemmingsplan mogen bouwwerken zoals silo’s maximaal 3 meter hoog zijn. Om een groter bouwwerk toe te staan wordt een vrijstellingsregeling gebruikt die mogelijk maakt
- Ofwel een bijbehorend bouwwerk mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, van max. 5 meter hoog en oppervlakte van max. 150 m2
- Ofwel een bouwwerk van max. 10 meter hoog en oppervlakte van max. 50 m2.
De vier grootste silo’s zijn hoger dan vijf meter en de twee grootste hebben een oppervlakte van 380 m2 (doorsnede 22 meter) en de twee kleinere een oppervlakte van 78 m2 (doorsnede ca 10 meter). Die voldoen dus helemaal niet aan de maximale afmetingen. Wij zien ook niet in dat de silo's aangemerkt kunnen worden als 'bijbehorende bouwwerken' binnen de bebouwde kom. Verder is het eigenaardig dat de bouwvergunning, die B&W nu in de vorm van een uitspraak op bezwaar alsnog verleent, niet gepubliceerd wordt. Een van de gebreken die aan de eerdere gang van zaken kleefde, is dus niet verholpen. Na overleg met de advocaat is besloten om (voorlopig) wel in beroep te gaan tegen het besluit.

Omdat een beslissing over de vergunningaanvraag van mei nog steeds op zich laat wachten, overwegen we om een verzoek om handhaving te doen, omdat volgens de huidige milieuvergunning de vrachtauto’s, die de dikke fractie van digestaat ophalen, binnen geladen moeten worden. Het plan was om de vergunning af te wachten en daar indien nodig bezwaar tegen te maken, maar dit duurt onderhand veel te lang.
Het doel van onze inzet blijft: geen overlast en geen uitbreiding.

In januari zal een gesprek met wethouder Berends plaatsvinden waar de vergunningperikelen aan de orde zullen komen.

Actiecomité No Shit en Stichting Duurzaam Marrum

BiogasMarrum Host 2 800
Biogas Marrum van Host BV aan de Nieuweweg