molen_in_de_winter.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Beroep tegen mestvergister Botniaweg en vergunningperikelen Nieuweweg

Botniaweg: beroep tegen uitspraak rechter
De bestuursrechter heeft eind juli beslist dat het besluit van Gedeputeerde Staten om de vergunning voor een grote co-vergister aan de Botniaweg niet in te trekken in stand kan blijven. Na drie jaar kan een vergunning al ingetrokken worden, maar de vergunningverlener was in dit geval volgens de rechter niet verplicht om dat te doen. Ook het argument dat de vergunde activiteiten niet meer overeenkomstig zogenaamde 'best beschikbare technieken' zijn, vond geen gehoor bij de rechter.

Het feit dat de milieuvergunning in stand blijft, betekent gelukkig nog niet dat de biovergister er nu echt komt. Op dit moment zijn er voor zover ons bekend geen concrete plannen en als die er wel komen, zijn er volgens ons praktische en juridische argumenten om het plan te keren. We hebben inmiddels besloten om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechter. De uitspraak biedt daarvoor voldoende aanknopingspunten en een bijkomend voordeel is dat de kans dat er alsnog een initiatief komt kleiner wordt. Want een investeerder of financier zal niet snel in een project stappen als daar er nog juridische procedures lopen over vergunningen.

We overwegen ook om een nieuw verzoek om intrekking in te dienen, want de afweging van de provincie over de vergunning zou nu best anders uit kunnen pakken. Alvorens we daarover een beslissing nemen, willen we graag in gesprek met gedeputeerde Hoogland. We hebben hem daarvoor uitgenodigd.

Nieuweweg: vergunningperikelen
In juli toch maar eens een telefoontje gepleegd naar de gemeente waarom het besluit over onze bezwaren m.b.t. de bouwvergunning er nog niet is. (In 2016 is namelijk wel een nieuwe milieuvergunning verleend maar niet een nieuwe bouwvergunning wat wel had gemoeten.) De ambtenaar meldde dat de gemeente tegelijk met het besluit over de nieuwe vergunningaanvraag een uitspraak op onze bezwaren wil doen en dat wordt in september verwacht. Dat geeft in elk geval reden te verwachten dat onze bezwaren gegrond worden verklaard, zoals de bezwaarschriftencommissie ook had geadviseerd, want anders zouden B&W de bezwaren wel eerder kunnen afdoen.

De nieuwe vergunningaanvraag van het bedrijf heeft als doel vergunning te krijgen voor hoe de vergister feitelijk gebouwd en in bedrijf is. Want dat wijkt op veel punten af van de vergunning uit 2016. Men probeert nu ook vergunning te krijgen voor het buiten laden van het digestaat, wat veel geuroverlast op het bedrijventerrein geeft. Mogelijk is het buiten laden wel vergunbaar volgens de FUMO en daarom wordt er nu niet op gehandhaafd. Volgens het nieuwe geurrapport zou het buiten laden niet tot meer geur leiden, omdat andere processen minder geur opleveren dan eerst berekend. En daarom zou het ‘milieuneutraal’ zijn. Ja, ja... Al zou dit opgaan dan wordt nog miskend dat het op andere punten niet milieuneutraal is, bijv. op het punt van emissie van fijnstof en ammoniak. Wij blijven van mening dat het laden binnen moet plaatsvinden. De ondernemer had dit al een aantal keren beloofd, maar zegt nu dat het niet mogelijk is omdat de loods toch te klein blijkt. Ze willen de loods vergroten, maar daarvoor is nog geen vergunning aangevraagd. Voordat er voor het vergroten van de loods een vergunning zal zijn en deze gebouwd is, zal er veel tijd verstreken zijn. En we vragen ons af of dit voornemen wel wordt doorgezet als het bedrijf voor de huidige praktijk vergunning krijgt. Kortom, we zullen nog wel bepaalde stappen moeten zetten. Het doel blijft: geen overlast en geen uitbreiding.

Inmiddels is besloten de voor september aangekondigde vergunning af te wachten. Indien het buiten laden van digestaat daarin inderdaad gelegaliseerd wordt, zullen we daar zeker bezwaar tegen maken. Ook op andere punten zal de vergunning natuurlijk grondig onder de loep worden genomen. Mocht de vergunning toch langer op zich laten wachten dan overwegen we om toch een handhavingsverzoek in te stellen.

Actiecomité No Shit en Stichting Duurzaam Marrum

Dit is een update van het bericht dat in het Marrumer Sport- en Infoblad van september is verschenen

BiogasMarrum Host 2 800