4_mei_herdenking_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Update mestvergisters juni 2019

Nog steeds geen uitspraak van de rechter over de Botniaweg.

De vergister aan de Nieuweweg vraagt vergunning aan i.v.m. afwijkingen van eerdere vergunningen.

Nieuweweg: B&W in gebreke gesteld en nieuwe vergunningaanvraag

We hebben al een paar keer geschreven dat de gemeente nog geen beslissing had genomen over de bouwvergunning van de vergister aan de Nieuweweg. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente gaf ons in december gelijk dat deze niet in orde is. We snappen dat het geen hele eenvoudige zaak is en na de fusie is er een nieuw gemeentebestuur aangetreden. Daarom hebben we geduld betracht tot ver na de wettelijke beslistermijn, maar we vinden dat de gemeente nu meer dan genoeg tijd heeft gehad. Daarom hebben we B&W in gebreke moeten stellen om beslissingen te nemen. Dat moeten ze dan binnen twee weken doen en anders is de gemeente een dwangsom verschuldigd. De ingebrekestellingen zijn 14 mei binnengekomen bij de gemeente.

In de Dockumer Courant van 22 mei stond van de vergister aan de Nieuweweg een vergunningaanvraag voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting en een bouwactiviteit met afwijken bestemmingsplan. Zoals we al vermoeden gaat om vergunning te krijgen voor hoe de vergister feitelijk gebouwd en in bedrijf is. Dat blijkt op veel punten anders is dan volgens de huidige vergunning. Host gebruikte eerder het argument dat ze geen aanpassingen wilde doen die minder overlast zouden opleveren als daarvoor een aanpassing van de vergunning nodig zou zijn. Maar voor aanpassingen die het bedrijf beter uitkwamen zagen ze er blijkbaar geen bezwaar in om die alvast door te voeren zonder vergunning. 

Zorgwekkend is het opladen van dikke fractie van het digestaat. Volgens de milieuvergunning van 2016 zou dat binnen plaatsvinden, maar dit gebeurde sinds begin april buiten wat de nodige geur meebrengt. Tijdens de open dag werd gezegd dat het na technische aanpassingen in het vervolg binnen zou plaatsvinden. Maar volgens het geurrapport bij de nieuwe vergunningaanvraag wordt uitgegaan van het buiten opladen. Dat is uiteraard onwenselijk, en een verslechtering t.o.v. de vergunning uit 2016.

N.a.v. de vergunningaanvraag komt een belangrijk probleem uit het bestemmingsplan naar voren. Volgens dat plan, dat speciaal voor vestiging van een biovergister is gemaakt, mogen bouwwerken die geen gebouwen zijn, niet hoger zijn dan 3 meter. Dit gaat bijvoorbeeld om silo's e.d. Als we het goed hebben kan d.m.v. een vergunning worden afgeweken van de maximale hoogte van 3 meter, maar dan geldt wel de uitgebreide (langdurige) vergunningprocedure, en moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Een andere mogelijkheid is om het bestemmingsplan aan te passen.

Overigens wordt het een onoverzichtelijke toestand dat er nu wijzigingen t.o.v. 2016 worden aangevraagd, terwijl B&W nog moeten beslissen over de bezwaren. Voor de plannen uit 2016 is nu wel een omgevingsvergunning milieu is maar nog geen omgevingsvergunning bouwen, in de visie van de bezwaarschriftencommissie tenminste.

Botniaweg: rechter neemt de tijd

Nog een zaak waarbij ons geduld op de proef wordt gesteld is de rechtszaak over de vergunning van de Botniaweg. De rechter zei bij de zitting op 27 maart zonder een voorbehoud te maken dat ze over zes weken uitspraak zou doen. Maar we wachten er nog steeds op. 28 mei heeft de rechtbank een brief gestuurd dat de beslistermijn met 6 weken is verlengd. Omdat de vergunning voor een vergister aan de Botniaweg ‘onder de rechter’ is, zal een nieuw provinciebestuur daar nu geen standpunt over willen innemen. Wel hebben we een brief aan de formateur gestuurd om bij de partijen die een nieuw provinciebestuur gaan vormen aandacht te vragen voor mest- en co-vergisting. We hebben gewezen op aspecten die doorgaans onderbelicht blijven, zoals het vele transport, dat vergisters eigenlijk vooral mest- en afvalverwerkers zijn, het energieverbruik en de moeizame handhaving.

De laatste tijd waren weer veel negatieve berichten over mest- en co-vergisting in het nieuws. Onder andere is dankzij onderzoeksjournalisten van NRC een rapport naar buiten gekomen dat mestverwerkingsfabrieken de spil zijn in een omvangrijke fraude met afval en subsidies Dit leidt tot grote risico’s voor mens en milieu, zo schreef NRC op 16 mei. Dat levert dus nog meer argumenten om niet nog zo’n installatie in onze omgeving te willen.

Actiecomité No Shit en Stichting Duurzaam Marrum

Dit is een uitgebreidere versie van het bericht dat in het Marrumer Sport- en Infoblad van juni2019 is verschenen