header-foto8.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Update mestvergisters: besluit over milieuvergunning Nieuweweg

Nieuweweg

De vorige keer schreven we erover dat we (nogmaals) een beroep op de gemeenteraad hadden gedaan om het bestemmingsplan op de thans vergunde bedrijfsgrootte te bevriezen. Met een bevriezing van het huidige bestemmingsplan wordt bereikt dat de (toekomstige) gemeente niet buiten spel staat als de exploitant de vergister wil uitbreiden, omdat bij uitbreiding de provincie het bevoegd gezag wordt over de milieuvergunning. Hoewel de eerste brief daarover al in mei is gestuurd heeft de gemeenteraad hierover helaas geen besluit genomen. Gezien het belang van deze zaak zullen we ons hiervoor bij de nieuwe gemeente ook sterk maken.

Verder heeft de gemeente eindelijk een besluit genomen op het verzoek van november vorig jaar om de milieuvergunning in te trekken of aan te passen. Dit verzoek was gedaan door omwonenden, ondernemers en de stichting Duurzaam Marrum. Het besluit houdt in dat de vergunning niet wordt ingetrokken. De vergunning is gewijzigd voor wat betreft de onderwerpen geur en lucht, omdat die onderwerpen inmiddels in het Activiteitenbesluit zijn geregeld (en dus niet meer afzonderlijk in milieuvergunningen worden opgenomen). Het besluit bevat discutabele punten en zelfs onzin (Bijvoorbeeld dat de nu gebouwde installatie niet als monovergister kan worden aangemerkt omdat er 5% co-producten gebruikt mogen worden. In het spraakgebruik en in de hier toegepaste subsidieregels wordt dat echter monovergisting genoemd, anders dan de eerder vergunde co-vergisting waar 50% co-producten gebruikt mogen worden. Ander voorbeeld: het biofilter, waarmee de lucht gereinigd zal worden, is volgens de gemeente niet aan te merken als luchtwasser. Terwijl zelfs op een website met overheidsinfo voor vergunningverleners (infomil.nl) een biofilter als een van de vier bestaande types luchtwassers wordt genoemd.) Maar dit soort onjuistheden betekent natuurlijk niet direct dat een beroepszaak kansrijk zou zijn. Anderzijds hebben het besluit en eerdere brieven van de gemeente wel de nodige informatie opgeleverd over een aantal zaken waaraan Host zich zal moeten houden, bijvoorbeeld maximaal 80 m3 opslag van dikke mestfractie, alleen gebruik maken van de ontsluiting via de Nieuweweg, een beperkt aantal transportbewegingen per dag, een luchtwasser met 90% rendement op geur, ammoniak en fijnstof etc. Wat de transportbewegingen betreft is er geen ruimte voor (een piek bij) de afvoer van digestaat. Het is voor boeren die overwegen om digestaat af te nemen goed om weten te dat zij niet zeker kunnen zijn dat het digestaat op het gewenste moment in grote hoeveelheden geleverd kan worden, omdat de vergunning daarin niet voorziet. Het lijkt ons nu het beste om ons te richten op handhaving, voorkoming van uitbreiding en natuurlijk voorkomen van een vergister aan de Botniaweg.

Wel loopt er nog bezwaar wat betrekking heeft op de bouwvergunning en de handhaving daarvan. Dit vanwege het feit dat er heel anders wordt gebouwd dan volgens de bouwvergunning uit 2011 (zie ook deze pagina.) Laatst is hierover een hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften geweest. Het is nog afwachten op hun advies en vervolgens het besluit van B&W. De bouw is overigens bijna afgerond en het zal naar verwachting niet lang meer duren voor de vergister in gebruik wordt genomen.

Om ook de andere, minder groene, kant van mestvergisting naar voren te brengen, o.a. bij de politiek en maatschappelijke organisaties twitteren we nu ook, onder de naam @mestvergisting. Hoewel ons aantal volgers nog klein is, blijken sommige tweets zich toch wijd te verspreiden. Dus is dit een nuttig middel om zaken onder de aandacht te brengen bij mensen en instellingen die invloed hebben op toekomstig beleid.

Bovenstaande en meer info vindt u ook op marrumonline.nl.
Actiecomité No Shit! en stichting Duurzaam Marrum

Bovenstaand artikel is in iets beknoptere vorm gepubliceerd in het Marrumer Sport- en Infoblad van december 2018.

Ter toelichting nog de volgende info:

Het volgende staat in het tot de vergunning behorende geluidsrapport van buro Tideman uit Enschede over de te verwachten transportbewegingen.
geluidsrapport transportbewegingen

Niets staat in het geluidsrapport over de afvoer van digestaat (en trouwens evenmin over de aanvoer van glycerine of ijzerwater). Blijkbaar boeide deze omissie Host niet en die heeft het rapport gewoon bij de vergunningaanvraag gevoegd.

Het volgende staat in het geurrapport van Tauw BV uit Enschede over welke geurbronnen er te verwachten zijn:

geurbronnen nieuweweg vlgs geurrapport