header-foto8.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Update mestvergisters: appèl op gemeenteraad

Nieuweweg: Beroep op gemeenteraad om bestemmingsplan te bevriezen
Begin oktober is (nogmaals) in een brief een beroep op de gemeenteraad gedaan om het bestemmingsplan op de thans vergunde bedrijfsgrootte te bevriezen. Met een bevriezing van het huidige bestemmingsplan bereikt de raad dat de (toekomstige) gemeente niet buiten spel staat als de exploitant de vergister wil uitbreiden, omdat bij uitbreiding de provincie het bevoegd gezag wordt over de milieuvergunning. Nu is de gemeente nog bevoegd over de vergunning omdat de vergister een capaciteit van iets minder dan 100 ton per dag krijgt. Wordt dit meer dan 100 ton per dag dan is de provincie bevoegd. Het bevriezen van het bestemmingsplan op de huidige vergunde omvang van de vergister betekent natuurlijk niet dat uitbreiding per definitie onmogelijk wordt, maar heeft als bedoeling dat de (toekomstige) gemeente er zeggenschap over heeft. 

Op 21 juni is onzerzijds een en ander tijdens de raadscommissievergadering toegelicht. Op 14 augustus heeft de gemeente een brief gestuurd in reactie op onze brief van mei. Over de vraag over het bestemmingsplan staat daarin geen inhoudelijke reactie maar worden Doarpsbelang en het actiecomité gevraagd om allerlei gegevens zoals oprichtingsakte, statuten en opsomming van feitelijke werkzaamheden, zodat de gemeente kan beoordelen of we belanghebbende zijn. De wethouder gaf bij de raadscommissievergadering op 21 juni aan dat de vraag over het bestemmingsplan het lastigste was, blijkbaar zo lastig dat het bijna drie maanden duurde om gegevens bij de briefschrijvers op te vragen...

Voor zover we ondertussen weten, zal er, als we deze gevraagde informatie geven, er waarschijnlijk een legesnota van € 1.626 volgen. Op zich zouden ondernemers en omwonenden dat bedrag er waarschijnlijk wel voor over hebben. Maar als de legesnota betaald is, wordt het verzoek in behandeling genomen en daarmee is er nog geen enkele zekerheid wat de uitkomst wordt van het in behandeling nemen. En als er wel een voorstel voor de bestemmingswijziging aan de raad zal worden voorgelegd, is er geen zekerheid dat de raad ermee zal instemmen.De vraag in onze brief was dan ook bedoeld als vraag aan de gemeente(raad) om dit zelf ter hand te nemen en om dit in gang te zetten. Dit is in de laatste brief nog eens expliciet gevraagd.

Verder is er nog steeds geen beslissing van de gemeente over het verzoek om de vergunning in te trekken of aan te passen. In november 2017, ongeveer een half jaar voor de bouw begon, hebben de omwonenden en ondernemers dit verzoek al ingediend. De gemeente is over het uitblijven van een beslissing in gebreke gesteld. We moeten er natuurlijk rekening mee houden dat de vergunning niet wordt ingetrokken. Wel blijkt dat Host zich dan zal moeten houden aan de eigen vergunningaanvraag met bijvoorbeeld maximaal 80 m3 opslag van dikke mestfractie, alleen gebruik maken van de ontsluiting via de Nieuweweg, een beperkt aantal transportbewegingen per dag, etc.

Steeds meer dringt ook de vraag zich op waar we in dit land eigenlijk mee bezig zijn om dit soort projecten te subsidiëren. In een eerder sportblad meldden we al dat de vergister aan de Nieuweweg 12 jaar lang een hoeveelheid gas gaat opwekken die ongeveer overeenkomt met het jaarlijks verbruik van de 1360 huishoudens in Marrum en Ferwert. Best veel, maar het kost de schatkist ook heel veel: € 22,5 miljoen subsidie. Dit komt neer op € 16.500 per huishouden in de beide dorpen. Als dat bedrag nu gebruikt zou zijn om woningeigenaren te helpen hun huizen gasloos te maken, zou dat geen betere besteding van ons belastinggeld zijn geweest? Niet beperkt tot 12 jaar en zonder alle nadelen van de vergister. Waarbij de vergister ook nog eens heel veel energieverbruik teweeg brengt. De beperking van methaanemissie uit mest wordt voor een groot deel teniet gedaan door alle emissies die het bedrijf teweeg zal brengen.

Mestvergisting heeft nog steeds een groen imago. Om ook de andere kant van het verhaal naar voren te brengen, o.a. bij de politiek en maatschappelijke organisaties is een twitteraccount geopend: @mestvergisting. 

Botniaweg
Wat de rechtszaak over de vergunning voor de Botniaweg betreft, heeft de provincie een vertoogschrift ingediend, zoals verwacht inhoudende dat zij vindt dat de vergunning niet ingetrokken dient te worden. Dit betreft de vergunning voor een co-vergister voor de jaarlijkse verwerking van 100.0000 ton mest en bijproducten, een plan waaruit Engie zich in september 2017 teruggetrokken heeft. Het wachten is nu op de zitting, maar we hopen eigenlijk ook nog steeds dat er tussentijds een oplossing komt waarbij de vergunning van tafel gaat. 

Update 1-11-2018
Vandaag ontvingen we van de advocaat een besluit op het verzoek om de vergunning voor de vergister aan de Nieuweweg in te trekken of aan te passen. De vergunning wordt niet ingetrokken. Wel wordt de vergunning enigzins aangepast, maar dat lijkt geen voordelen voor de omgeving op te leveren. In een volgend bericht zal hier nader op worden ingegaan.

Opmerkelijk: het besluit dateert van 28 september 2018 maar is pas verzonden op 30 oktober 2018! Wat gaat er in de ambtelijke hoofden om dat het besluit pas meer dan een maand later wordt verstuurd? Is het een opzichtige poging om de zaak verder te traineren?

Onderstaand een overzicht van een aantal aspecten van installatie voor mestvergisting aan de Nieuweweg.

Actiecomité No Shit! en stichting Duurzaam Marrum

overzicht mestvergister nieuweweg 2