header-foto8.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

De brief van Engie

Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 september over de biovergisters is toegezegd om de brief van Engie, waarin Engie meedeelt te stoppen met de ontwikkeling van het plan voor de biovergister aan de Botniaweg, op marrumonline te publiceren.

Klik hier om de brief te openen.

In Marrum is grote vreugde en opluchting over het besluit van Engie. Doarpsbelang en het actiecomité hebben ook respect voor deze stap van Engie, zo spraken ze op de bijeenkomst van 21 september uit. In de zaal waren 200 inwoners en belangstellenden uit de regio aanwezig. Er zijn ernstige twijfels bij de duurzaamheid van deze grootschalige mestvergisters en ook is de locatie aan de rand van het Unesco Waddengebied er niet geschikt voor. Er is ook een plan voor een grote mestvergister aan de Nieuweweg in Marrum. Zulke grote mestvergisters horen thuis op een industrieterrein, met een infrastructuur (toegangswegen, veiligheid bij calamiteiten etc) die zwaar vrachtverkeer aan kan.

Engie verwijt de Marrumers in de brief feitelijk het belemmeren van de strijd tegen de klimaatverandering, terwijl Doarpsbelang en het actiecomité juist grote vraagtekens hebben bij de duurzaamheid van een megavergister op deze plek. Een groot deel van het milieuvoordeel wordt door Engie toegeschreven aan beperking van methaanemissie uit mestopslagen (methaan is een meer dan 20 keer sterker broeikasgas dan CO2), maar anders dan bij een vergister bij een boerderij zal de mest voor een industriële vergister eerst een periode in de mestput zitten, waardoor de beperking van de methaanuitstoot veel kleiner is. Om een biogasinstallatie draaiende te houden is ook veel energie nodig. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het transport van mest, co-producten en digestaat. Mest kan uit de omgeving worden gehaald, maar aangezien noordelijk Friesland al een mesttekort heeft, moet bijvoorbeeld de regionale akkerbouw de mest dan van verder halen. De dikke fractie van het digestaat zou naar Duitsland of verder worden geëxporteerd. Al dat transport betekent afgezien van bijvoorbeeld de uitstoot van fijnstof ook veel gebruik van fossiele dieselbrandstof, dus CO2-uitstoot. Als al dat soort factoren worden meegenomen is het de vraag hoe duurzaam deze productie van het zogenaamd 'groene'gas is.  

Als alternatief is aangeboden dat er draagvlak is voor een zonnepark op de locatie. Comité en dorpsbelang zijn zeker wel voor duurzame energie, als die past in onze leefomgeving en rekening houdt met natuur en milieu. Dorpsbelang doet mee aan Mei-inoar Grien, een regionaal plan om zonnedaken op boerderijen en grote bedrijfspanden mogelijk te maken.

Engie verwijt dorpsbelang dat de inhoudelijke discussie op basis van de feiten belemmerd is door angstbeelden en onwaarheden. Dorpsbelang en het actiecomité hebben juist erg hun best gedaan om het feitelijk te houden en steekhoudende argumenten te gebruiken. Dorpsbelang en actiecomité kregen van diverse kanten het advies om de pers te zoeken, maar zijn natuurlijk geen professionals op dat gebied. Daarom is ook op marrumonline een dossier geopend om de feitelijke informatie en de argumenten weer te geven.

Het is overigens te vroeg om helemaal gerust te zijn op een definitief afstel. Pas als het bestemmingsplan gewijzigd is en de vergunning ingetrokken, kan Marrum echt opgelucht ademhalen.

Antwoorden gedeputeerde Schrier op vragen statenlid Hetty Jansen

Ondertussen heeft gedeputeerde Michiel Schrier antwoord gegeven op de vragen die PvdA -statenlid Hetty Jansen had gesteld over o.a. het plan voor de mestvergister in Marrum. Klik hier om de vragen en antwoorden te lezen.

Opvallend is dat Schrier, naar aanleiding van de verwijzing van Jansen naar het ontruimen van twee dorpen in West-Vlaanderen bij het vrijkomen van een wolk salpeterzuur, stelt dat vergisten een puur biologisch proces is waarbij geen salpeterzuur wordt gebruikt. Schrier weet blijkbaar niet dat bij het reinigen/opwerken van het biogas vaak een zuurwasser wordt gebruikt waarbij soms salpeterzuur maar vaker zwavelzuur wordt gebruikt. (Bij het plan van Engie ging het waarschijnlijk om zwavelzuur.)

De gedeputeerde wijst erop dat mestvergisting de grootste besparing van aan broeikasgassen per kWh geproduceerde energie geeft. Hij gaat er daarbij aan voorbij dat het goed zou zijn om te waarborgen dat de positieve effecten niet worden tenietgegaan door negatieve effecten op het gebied van broeikasgassen. En welke kengetallen bij de besparing van broeikasgassen worden gehanteerd? Die voor rundermest die op de boerderij direct de vergister ingaat of wordt er rekening mee gehouden dat de mest pas na een bepaalde tijd wordt afgevoerd en dat er ook varkensmest wordt vergist?

En dan zou de bij vergisting de oorspronkelijke drijfmest ook nog tot een betere opneembare mest worden opgewerkt. In de praktijk wordt dat juist over het algemeen als een nadeel ervaren, dat de op zich nuttige stikstof in digestaat of mineralenconcentraat, vooral op korte termijn werkt maar geen duurwerking heeft. (Zie uitgebreider hierover de paragraaf 'Wat gebeurt er met het digestaat' op deze pagina).

Kortom allemaal positieve opmerkingen van de gedeputeerde over biovergisting. Maar Schrier is dan ook bestuurslid van Groen Gas Nederland, de belangenorganisatie van de 'groen'gasbranche. Daar werkt bijvoorbeeld een directeur aan wie de taak is 'om de politiek te informeren en waar nodig te overtuigen van de belangrijke positie van hernieuwbaar gas in de duurzame energiemix'. Op de website groengas.nl van deze belangenclub is eigenlijk niets te vinden over overlast en risico's van biovergisting. Louter ronkende verhalen over het 'groene' gas, en bijvoorbeeld adviezen over de businesscase en het verkrijgen van subsidie en een vergunning...