UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Marrumers

Categorie
Agenda
Datum
5 januari 2019 00:00
Locatie
Dorpshuis de Nije Tille

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst vindt in 2019 plaats op 5 januari in de namiddag en avond.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

16:15-16.45 ontvangst met koffie en thee
16:45 opening en jaarvergadering Doarpsbelang en Marheim
18:00 bekendmaking ‘Marrumer Kat’
18:15 maaltijd
19:00 bijdrage toneelvereniging: “Twa hittepetitten om ‘e hite kofje”
19:45 afsluiting

Overige informatie

 Ouderen die geen vervoer hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met Titia Jippes, tel 412046.

 Deze bijeenkomst inclusief maaltijd en koffie/thee tijdens de ontvangst wordt u aangeboden door: Dorpshuis, Marheim en Dorpsbelang. Deze instanties wensen alle inwoners van Marrum en Westernijtsjerk EEN GOED 2019!

 De entree is vrij. Wel wordt uw vrijwillige bijdrage in de melkbus op prijs gesteld


Geachte dorpsbewoners,

De besturen van Dorpsbelang Marrum-Westernijkerk, Feestvereniging Marheim en Dorpshuis De Nije Tille organiseren al enkele jaren de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie.
Tijdens de eerdere edities was daar tevens tijd voor de jaarvergadering van Dorpsbelang ingepland. Voor het eerst gaan we ook de jaarvergadering van Feestvereniging Marheim op dezelfde dag inplannen, maar dan wel op een nieuwe manier. Om te voorkomen dat het een vergaderfeestje wordt, is huis-aan-huis een boekje verspreid om de nodige verslagen vooraf aan alle inwoners te verstrekken.
Mocht u naar aanleiding van deze verslagen een vraag of opmerking hebben dan vragen wij u om deze voor 31 december schriftelijk bij het secretariaat van de desbetreffende vereniging in te dienen.
Op deze manier kan er ook persoonlijk gereageerd worden op uw vragen en/of opmerkingen en hoeft dit niet in de zaal te gebeuren, tenzij de vraag belangrijk genoeg is om tijdens de vergadering kenbaar te maken.
We willen graag een korte, bondige ‘vergadering’ waarbij de nadruk ligt op belangrijk nieuws en voor wat betreft Feestvereniging Marheim, de plannen voor het komende jaar m.b.t. dorpsfeest en andere activiteiten.
Wij hopen velen van u persoonlijk tegen te komen op 5 januari om met elkaar het nieuwe jaar te openen. Vooraf wensen wij een ieder alvast gezellige feestdagen, een voorspoedige jaarwisseling en ontzettend veel liefde, geluk en gezondheid toe voor het komende jaar.

Besturen van Dorpshuis , Dorpsbelang en Marheim.


Agenda voor de gecombineerde vergadering van Doarpsbelang en Marheim:

1. Opening door voorzitter(s)
2. Notulen jaarvergaderingen 2x
3. Secretariële jaarverslagen 2x
4. Financiële jaarverslagen 2x
a. 2x voorstel contributie verhoging van € 7,50 naar € 8,50
5. Benoeming kascommissies 2x
17.15 Pauze met tweede ronde koffie
6. Mededelingen en ingekomen stukken:
a. Dorpsbelang
b. Marheim (feest 2019)
7. Bestuursmutaties
8. Rondvraag
9. Sluiting (rond 17.45)


Toanielferiening Marrum e.o. spilet: “Twa hittepetitten om ’e hite kofje”

Dizze komedie mei twa karakters spilet him ôf yn de keuken fan Wip Tiesinga (spile troch Gaatske de Vries), dy in swiere dei hat: Har man is yn it wykein mei syn sikretaresse fuort gien en se wurdt lestich fallen troch de ferfelende buorfrou Akke Wapstra (spile troch Janke Bouma) dy krekt njonken har is komme wenjen. Akke daagt Wip út en wol graach freondinnen wurde. Eintsje beslút bundelje de twa hun krêften tsjin hun dwalende mannen. De rezjy is yn handen fan Neeltje Bleeker.

 
 
 

Powered by iCagenda