P1020838-1500x1102UITSNEDE.png

Toneelstuk 'Straf'

Categorie
Agenda
Datum
9 maart 2019 20:00
Locatie
Dorpshuis De Nije Tille

straf toneel 2019

Straf is de titel fan it blijspul.

Is it miskien in straf foar Anton Velsen omdat hy yn in fersoargingstehȗs wenje moat? Of straft hy op syn beurt wer syn soan, omdat hy merkt dat hy gebrȗk meitsje wol fan de definitive ferhuzing om syn wenning ferkeapje te kinnen? Of hat it toch mear te meitsjen mei de taakstraf dy Bert Bezuyen folbringe moat yn it fersoargingstehȗs? De komst fan Bert yn it fersoargingstehȗs is seker gjin straf foar suster Sylvia, sa docht al hiel gau bliken.

en om op 8 en 9 maart nei de útfiering fan dit stik te gean is alhiel gjin straf.

Regy, Janet Rekker.
spilers :Anne van Oosten, Alie van Oosten, Sieb de Ruiter, Hermanna de Ruiter, Lourens Koldijk, Klaas Pieter Osinga, Anita van Kammen, Sjoukje Boersma en Elisabeth Roersma.

 

 
 
 

Powered by iCagenda